Vedtak fra Ap-landsmøtet

Her legger vi fortløpende ut vedtak fra Ap-landsmøtet etterhvert som de skjer.

Her legger vi fortløpende ut noen utvalgte vedtak fra Ap-landsmøtet etterhvert som de skjer.

Trykk «refresh» (vanligvis F5 eller CTRL+R) for å oppdatere siden. Du kan også følge sendingen live ved å trykke på bildet av live-sendingen i høyre marg her inne på siden.

Arbeidsliv
Arbeiderpartiet vil:
* Sammen med partene i arbeidslivet jobbe for en heltidskultur i norsk arbeidsliv slik at det blir mindre ufrivillig deltid og flere får tilbud om og krav til større stillingsdeler/stillingsbrøker.
* Øke kunnskapen om hva som er grunnen til at kvinner har høyere sykefravær og oftere er uføre enn menn.
* Arbeide for likelønn sammen med partene i arbeidslivet.
* Gjøre det enklere å starte på høyere utdanning for folk med fagbrev.
* Styrke tilsynet med luftfarten.
* Ta i bruk bransjeavtaler i bransjer som særlig er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.
* Innføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger i forbindelse med innleie av arbeidskraft.
* Fornye og videreutvikle avtalen om inkluderende arbeidsliv når nåværende avtale utløper.
* Arbeide for flere kvinner i topplederstillinger.

 Helse og omsorg
Arbeiderpartiet vil:
* Styrke tilbudene på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten.
* I skolen: Daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidras til å sikre godt læringsmiljø.
* Etablere et nasjonalt program for utvikling av velferdsteknologi.
* Styrke de pårørendes rolle og medvirkning.
* Invitere ideelle og frivillige organisasjoner til å utvikle nye og fleksible omsorgstilbud og slik være et supplement til det offentlige.
* Videreutvikle demensomsorgen og lovfeste en plikt for kommunene til å ha dagtilbud for demente.
* Fortsatt fullfinansiere aktivitetsveksten i sykehusene.

Skole
Arbeiderpartiet vil:
*  Øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har jobbet i skolen i mange år.
* Avbyråkratisere lærerrollen og utvikle støttefunksjoner i skolen for å frigjøre tid for lærerne til utdanning.
* Styrke matematikkundervisningen. Sikre at alle elever lærer seg de fire regneartene og legge mer vekt på matematisk forståelse og problemløsning. Innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet.
* Etablere tverrfaglige ressursteam som skal bistå skolene med intensivopplæring i lesing, skriving og matte.
* Sette inn nye tiltak slik at flere fullfører og består videregående opplæring.
* Styrke den yrkes- og praksisrettede opplæringen i fellesfag på de yrkesfaglige studieretningene – uten å redusere kunnskapskravene.
* Gjøre yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring.
* Gi statlig støtte til opprusting av skolebygg, og stenge skoler som ikke er i forsvarlig stand.
* Alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing (utdypet med et lengre kapittel om hvordan anti-mobbearbeidet skal skje).

(herfra blir det litt hulter-til-bulter – bær over med det, redigeres etterhvert…)

* Statlig styrte virksomheter skal stille krav til lærlingplasser der det er aktuelle lærefag.

* Forslaget om å gi 16-åringer stemmerett ved kommunevalg er avvist med 180 mot 118 stemmer. Flertallet vil i stedet videreføre forsøksordningen med 16-årig stemmerett i utvalgte kommuner, slik man også hadde i 2011-valget.

* Oppfordrer kommunene til å gjennomføre todagersvalg.

* Fortsette å styrke NRK som allmenkringkaster og beholde lisensordningen.

* Gjennomføre en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2 (Lofoten, Vesterålen og Senja). Spørsmålet om eventuell åpning av områdene skal behandles av landsmøtet i 2015. Miljømessige hensyn skal vektlegges. Vedtatt med 194 stemmer mot 104 (mindretallet ønsket å si nei til konsekvensutredning).

* Pelsdyrbransjen avvikles gjennom styrt avvikling, og at det stilles omstillingsmidler til rådighet for etablering av ny landbruksvirksomhet.

* Videreføre 3 %-målet i forskningspolitikken.

* Innstramming av våpenloven.

* Nei til generell bevæpning av politiet.

* Ja til kjønnsnøytral verneplikt.

* Barns beste og tilknytning til riket skal tillegges større vekt enn i dag (gjelder asylpolitikken).

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.