Ap-vedtak om ACER åpner for bruk av reservasjon mot EU

I ferskt vedtak slår Arbeiderpartiets landsstyre fast at Norge må reservere seg og si nei til avtaleverket som ligger i EUs energibyrå ACER dersom det ikke sikres nasjonal og samfunnsmessig kontroll med vannkraftressursene, og dersom det offentlige eierskapet ikek ligger fast og sørger for at norske myndigheter har selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge - herunder avgjørelser knyttet til industri og til utkobling av kraft.

FELLESSKAPETS EIE: Arbeiderpartiets landsstyremøte slår fast at vannkraften er fellesskapets eie, og åpner for bruk av reservasjonsretten mot EUs energibyrå ACER dersom samarbeidet på noe tidspunkt truer offentlig eierskap og nasjonal kontroll med energipolitikken. Foto: Illustrasjonsbilde fra Pexels.com

FELLESSKAPETS EIE: Arbeiderpartiets landsstyremøte slår fast at vannkraften er fellesskapets eie, og åpner for bruk av reservasjonsretten mot EUs energibyrå ACER dersom samarbeidet på noe tidspunkt truer offentlig eierskap og nasjonal kontroll med energipolitikken.
Foto: Illustrasjonsbilde fra Pexels.com

I ferskt vedtak slår Arbeiderpartiets landsstyre fast at Norge må reservere seg og si nei til avtaleverket som ligger i EUs energibyrå ACER dersom det ikke sikres nasjonal og samfunnsmessig kontroll med vannkraftressursene, og dersom det offentlige eierskapet ikek ligger fast og sørger for at norske myndigheter har selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge – herunder avgjørelser knyttet til industri og til utkobling av kraft.

Landsstyret i Arbeiderpartiet er samlet på Youngstorget 13. og 14. mars, og har fattet et omfattende vedtak om ACER og om energipolitikken.

Kun Statnett skal eie kraftlinjene
I vedtaket fastslår Arbeiderpartiet at de ikke aksepterer svekkelse av det offentlige og nasjonale eierskapet til kraftressursene, og partiet understreker at det kun skal være Statnett som skal eie og drifte kabler og strømforbindelser til utlandet. Dette betyr i praksis at North Connect-kabelen mellom Norge og Storbritannia ikke kan bygges, fordi den er tenkt eid og driftet av energiprodusentene selv.

I vedtaket slås det også fast at det kun skal være norske myndigheter som skal kunne beslutte nye utenlandskabler, og at ingen nye utenlandskabler skal bygges uten at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Reservasjon mot ACER ved brudd på partiets krav
Arbeiderpartiets landsstyre kritiserer regjeringen for at de ikke har vært restriktive nok overfor EU, ved at de ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen i stor nok grad. Landsstyret mener det må være en mer begrenset myndighetsavgivelse til RME enn det Høyre, Frp og Venstre legger opp til.

Dersom ACER-samarbeidet på noe tidspunkt kommer i strid med kravene som partiet stiller, slår landsstyret fast at Norge må reservere seg og si nei til avtaleverket.

Her er hele vedtaket:

Landsstyreuttalelse – Vannkraften er fellesskapets eie

Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder kraft. EUs klima- og energipolitikk er viktig for Norge og vil bli enda viktigere når EUs energiunion kommer på plass, fordi dagens energisamarbeid med Danmark, Sverige og Finland da innlemmes i EUs arbeid på dette området. Vi vil øke Norges innflytelse gjennom aktivt å påvirke EUs klima- og energipolitikk og ved å utnytte handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen, langt mer enn det regjeringen har lagt opp til, herunder begrense myndighetsavgivelse til RME.

Landsstyret ber stortingsgruppa legge til grunn diskusjonen i landsstyret, hvor situasjonen knyttet til Norges deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke ble grundig drøftet. Landsstyret mener det er viktig at Arbeiderpartiet sikrer en framtidig energipolitikk som bygger på historiske verdier om sjølrådetrett over vannkraftressursene, at vannkraftressursene er fellesskapets eie og skal forvaltes til
det beste for Norge. Landsstyret legger til grunn at Stortingsgruppa sikrer at det ikke
inngås en avtale som rokker ved følgende krav:

1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.
2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid.
3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.
4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.
6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.
7. Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven.
8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

I det videre arbeidet legger landsstyret til grunn at Arbeiderpartiet forsikrer seg om at sentrale krav fra fagbevegelsen og våre ordførere blir ivaretatt, likeledes at stortingsgruppa i sitt videre arbeidet bruker nødvendig tid og holder nær og løpende kontakt med fagbevegelsen.

Landsstyret setter som et ufravikelig krav, dersom stortingsgruppen går inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med de overnevnte krav. Dersom dette skulle inntreffe må det medføre at Norge umiddelbart reserverer seg fra og si nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.