Arbeiderpartiet ville stanse nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft – ble nedstemt av alle andre

VILLE STANSE: Arbeiderpartiet ville stanse utarbeidelsen av en egen nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft, men ingen andre stortingspartier ville stanse det kontroversielle arbeidet. Foto: Illustrasjonsbilde, Pexels.com

Arbeiderpartiet var eneste parti på Stortinget som sa nei til å utarbeide en nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft. Planen skaper nå stor uro i en rekke lokalsamfunn, og får kraftig motbør i høringen som regjeringen har satt i gang.

Vindkraftdebatten raser, og bakgrunnen er forslaget til en nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft som NVE har utarbeidet.

Peker på vindkraftområder
I utkastet til rammeplan pekes det på en rekke områder der NVE på vegne av departementet og regjeringen har anbefalt som aktuelle områder for utbygging av landbasert vindkraft.

Den nasjonale rammeplanen er utarbeidet etter at et stort flertall i Stortinget tilbake i 2016 ba om en slik rammeplan fra regjeringen. Men det var ikke enstemmighet i Stortinget da beslutningen ble gjort.

Arbeiderpartiet ville stanse planen
Da Stortingets energi- og miljøkomité behandlet saken, forsøkte Arbeiderpartiet å stanse initiativet om en egen nasjonal rammeplan for landbasert vindkraftutbygging.

Partiet har inntatt en restriktiv holdning til landbasert vindkraft, og vil kun ha utbygging i områder der naturhensyn blir ivaretatt og der det er lokal støtte til utbyggingen. – Kommuner og lokale interessegrupper må involveres tidlig og grundig når vindkraftutbygging planlegges, for å unngå lokale konflikter, heter det i et av partiets sentrale vindkraftdokumenter. Der slås det også fast at partiet skal «verdsette verdifulle naturområder når det bestemmes om eller hvor det skal bygges vindmøller».

– Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, reinens leveområder og friluftslivsområder og reiseliv, skal vektlegges, heter det i dokumentet.

I stedet for omfattende utbygging av landbasert vindkraft, vil Arbeiderpartiet ha en storsatsing på flytende havvind.

– Arbeiderpartiet ønsker ikke først og fremst mest mulig vind på land, men vil ha en storsatsing på havvind. Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen, heter det i dokumentet.

– Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, og på den måten gi oss gode eksportinntekter og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for vår store leverandørindustri, slår partiet fast som et alternativ til en storsatsing på landbasert vindkraft.

– For snever tilnærming
Under stortingsbehandlingen ble Arbeiderpartiet stående helt alene. Samtlige andre partier ville ha en slik omfattende nasjonal plan for landbasert vindkraftutbygging, og vedtok i 2016 å be regjeringen utarbeide en slik plan.

Det er denne planen som nå er på høring, og som møter sterk motstand, mye skepsis og store protester fra svært mange hold.

Arbeiderpartiet gikk mot planen, og mente det var for snevert å se på landbasert vindkraft adskilt fra havvind og fra annen energiproduksjon i Norge. – Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at innføringen av en nasjonal ramme for vindkraft er en for snever tilnærming til vindkraftutbygging. Disse medlemmer mener det er mer hensiktsmessig å utvide samla plan til å også omfatte vindkraft, heter det i komiteens merknader fra behandlingen i 2016. Partiet ville se dette i sammenheng med øvrig energiproduksjon i Norge i en oppdatert og samlet plan.

Hadde Stortinget fulgt Arbeiderpartiets holdning, ville det ikke vært grunnlag for mye av uroen og protestene som kommer i høringsrunden – rett og slett fordi det ikke ville vært noen nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft å sende på høring.

Ap ville se sysselsetting og næringseffekt
Også på et annet viktig område skiller Arbeiderpartiets holdning til nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft seg fra de andre partiene. Arbeiderpartiet ville ikke se energiproduksjonen løsrevet fra effektene på sysselsetting, verdiskapning og næringsutvikling, noe det store flertallet på Stortinget nok en gang var uenige med Arbeiderpartiet i.

Men på dette punktet fikk Arbeiderpartiet i allefall følge med MDG. – Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne mener at de nye vindkraftprosjektene må avstemmes opp mot muligheter for næringsutvikling, verdiskapning, sysselsetting, virkninger for kraftsystemet som helhet og nettstruktur på den ene siden, og de samlede miljøkonsekvensene og samfunnsinteressene en utbygging medfører på den andre siden. Disse medlemmer mener det bør utarbeides en helhetlig plan for vindkraft, som må legges til grunn for utbygging av vindkraft i Norge. Planen bør gi en oversikt over hvilke miljøkonsekvenser både gjennomførte og nye prosjekter samlet vil få for naturmangfoldet, dyrelivet og betydningen for friluftsliv m.m., slik at de nye vindkraftprosjektene kan avstemmes mot de ulike samfunnsinteressene nevnt ovenfor, og miljøhensynene, heter det i komiteens merknader.

– Disse medlemmer mener at den helhetlige planen for vindkraft bør inngå i en ny samla plan som omfatter både vind- og vannkraft., slår Arbeiderpartiets og MDGs representanter fast i komiteens innstilling – som du kan lese i sin helhet på denne linken.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.