Høyre-Høie nekter å kompensere sykehusene for økonomisk tap – Ap frykter for pasienttilbudet

KREVER SYKEHUS-PENGER: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson krever at sykehusene får tilbake pengene som er sløst bort på radiologiskandalen. Regjeringen nekter. Foto: Bernt Sønvisen

Skandalen rundt felles radiologisystem for alle sykehusene i regi Sykehuset Innlandet, har hittil kostet sykehusene over 220 millioner kroner. Nå krever finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (bildet) i Arbeiderpartiet at regjeringen refunderer disse pengene til Sykehuset Innlandet slik at skandalen ikke går ut over pasientene. Men Høyres helseminister Bent Høie nekter.

– Det er svært overraskende at statsråden avviser å kompensere sykehusene, sier Aasrud til Sosialdemokraten.no. Hun har stilt statsråd Høie et konkret spørsmål om saken, og er forundret over svaret.

Mer enn 220 millioner kroner
Det er betydelige midler som har gått tapt for sykehusene, noe som også fremkommer av Aasruds spørsmål til helseministeren: «Styret i Helse Sør-Øst har nylig valgt å skrinlegge det som skulle bli et nytt, felles radiologisystem for alle sykehusene. De direkte kostnadene hittil har vært over 220 millioner kroner. I tillegg kommer tidsforbruk hos ansatte som har prøvd å få systemet til å fungere etter hensikten. Det er Sykehuset Innlandet som har vært pilot og som har tatt kostnader ved dette.

Vil statsråden sørge for at disse utgiftene refunderes Sykehuset Innlandet slik at det ikke går ut over pasienttilbudet?»

Høie beklager tapet, vil ikke kompensere
Helseminister Bent Høie bekrefter i svaret sitt at beløpet stemmer. – Ved utgangen av 2017 er det brukt 221 mill. kr på innføringsprosjektet ved Sykehuset Innlandet og øvrige regionale aktiviteter. Beløpet inkluderer ikke mottakskostnader i helseforetakene, som f.eks. opplæring, sier Høie.

– Det er, sånn jeg oppfatter det, for tidlig å si noe om de totale kostnadene knyttet til beslutningen om å stoppe videre innføring av radiologiløsningen, men det foreløpige anslaget ligger på om lag 114 mill. kr. Det vil i tillegg påløpe et mindre avbestillingsgebyr. Dette er mye penger, og et sånt tap er sterkt beklagelig, slår helseministeren fast.

Han vil imidlertid ikke stille opp med kompensasjon for å sikre pasienttilbudet ved sykehusene. – Det har vært en krevende situasjon for Sykehuset Innlandet, og Helse Sør-Øst har gitt helseforetaket en økonomisk kompensasjon for dette. Den økonomiske kompensasjonen er basert på en helhetlig vurdering av helseforetakets samlede kostnader for å dekke merkostnader i leveranseprosjektet og for å ivareta pasientsikkerheten, sier Høie.

Aasrud er ikke fornøyd med svaret. – Da tror jeg at jeg vil være direkte og spørre statsråden: Hvor mye av Sykehuset Innlandets kostnader er kompensert, og hvor mye skal tas av pasientbehandlingen i Innlandet? spør hun.

– Basert på den framlagte informasjonen gikk det et brev fra Helse Sør-Øst til Sykehuset Innlandet 27. april i år. Der framkommer det at basert på framlagt informasjon fra Sykehuset Innlandet HF vurderes det at helseforetaket har hatt merkostnader i forbindelse med sitt bidrag til leveranseprosjektet og i ordinær drift for å ivareta kravet til pasientsikkerheten. Helse Sør-Øst tildeler Sykehuset Innlandet helseforetak 26 mill. kr i inntektsstøtte, hvorav 11 mill. kr er knyttet til leveranseprosjektet, og 15 mill. kr skyldes merkostnader i driften i 2017 og 2018, svarer Høie.

– Gjør meg veldig urolig
Helseministerens svar er ikke egnet til å berolige Arbeiderpartiet, heller tvert om. – Takk igjen for svaret, som gjør meg veldig urolig. Det betyr jo at over 200 mill. kr skal dekkes av Sykehuset Innlandet, noe som vil medføre at pasienter i innlandet får et dårligere sykehustilbud enn man ellers skulle hatt, sier Aasrud.

– Mener statsråden det er riktig? spør hun.

Helseministeren slår fast at han og regjeringen ikke vil stille opp med kompensasjon. – Det er helseregionene som bestemmer fordelingen av midlene de får tildelt av Stortinget, mellom de ulike helseforetakene. I denne saken har det vært en dialog mellom Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet har lagt fram informasjon om sine kostnader. Hele kostnadsbildet er ikke avklart ennå, men dette er et spørsmål jeg mener best avgjøres i en dialog mellom Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, sånn at de sammen finner ut hvor mye en skal kompenseres for, sier Høie.

Dermed overlater han til sykehusene og helseforetaket selv å finne ut av hva de skal gjøre med at skandalen rundt radiologipengene har fått så stort omfang. Regjeringen vil ikke stille med midler for å sikre sykehusenes økonomi og pasientenes behandlingstilbud.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.