Årsmøteinnlegg på Hedmark Aps årsmøte: Ja til konsekvensutredning

Årsmøtet i Hedmark Arbeiderparti behandler alltid veeeeeeldig mange saker. I tillegg er det mange engasjerte partifolk på møtene, som vil argumentere for sine politiske standpunkter. Denne gangen var det såpass mange som ønsket ordet, at taletiden i den politiske hoveddebatten ble kuttet til kun to minutter.

To minutter er veldig kort tid. I allefall om man skal ha et grundig ressonement. For min del måtte jeg  kutte relativt kraftig i manuset. I stedet poster jeg det her, for de som er interesserte:

Kjære årsmøte! Vi sosialdemokrater er opptatt av velferd. Og for velferden er olje- og gassrikdommene av voldsom verdi. Fordi vi fordeler disse rikdommene jevnt og rettferdig i Norge er vi i stand til å skape verdens beste land å leve i.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av klimaet i verden. Og klimaet i verden vil få det bedre dersom norsk gass erstatter den sterkt klimafiendtlige kullkraften som nå forsyner store deler av Europa med energi. Klimautslipp stanser ikke ved landegrensene, og det gjør ikke effekten av utslippsreduksjoner heller. Europas alternativ til ren norsk naturgass er å fortsette å bruke sterkt forurensende brunkull fra Ukraina. Da taper klimaet.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av sysselsetting. Og i norsk sysselsetting bidrar oljenæringen direkte og indirekte til rundt 250.000 norske arbeidsplasser spredt over hele landet.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av bosetting og næringsutvikling i hele landet. Se hvilke direkte virkninger og hvilke ringvirkninger oljen og gassen har gitt i andre deler av landet, f.eks. i Stavanger-regionen. Hvorfor skal ikke også Nord-Norge få være en del av det norske oljeeventyret? Hvorfor skal ikke de kompetansearbeidsplassene denne industrien fører med seg kunne bidra til å ta hele landet i bruk? Og hvorfor skal ikke større og mindre firmaer innen leverandørindustrien kunne bruke en slik utvinning til å sørge for et næringsmangfold i hele landet?

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av kunnskapsutvikling. Og for norsk kunnskapsutvikling er utvinning av ressursene utenfor Lofoten/Vesterålen helt riktig. Verdens energibehov vil i lange tider fremdeles vil være avhengig av fossile energikilder. Det samme gjelder produkter som asfalt, plast osv. I framtida vil det å være i front på KUNNSKAPEN og TEKNOLOGIEN være avgjørende konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen vil gi oss muligheten til å være helt i front.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av det flotte naturlandskapet i Lofoten og Vesterålen. Og for det flotte naturlandskapet i Lofoten og Vesterålen vil utbygging ikke ha negativ effekt. For det første fordi man ser for seg at mye av utvinningen kan skje havbunnbasert – altså at plattformene ikke plasseres på havoverflaten i særlig utstrekning. Samtidig er skremmebildet om oljeplattformer i fjæresteinene helt forfeilet. Utvinningen vil skje mange mil til havs, og vil ikke være synlig for de som befinner seg på land.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av livet som lever i havet, av grunnlaget for fiskerinæringa, av å bevare en av de siste store torskebestandene i verden og av alt det marine miljøet og livet. Og for det marine miljøet og livet vil det være uhyre små konsekvenser av en utbygging. Nylig offentliggjorde Havforskningsinstituttet sin rapport som viste at seismikk har liten effekt på fisken – stikk i strid med skremslene fra utvinningsmotstanderne. Og nylig har det blitt kjent at selv med totalt usannsynlig store oljeutslipp vil det ikke være noen nød for fisken: En fersk Veritas-rapport viser at en oljeutblåsing på 4500 tonn olje hver dag, som varer i 50 døgn (25 ganger verre enn Norges største utslipp, Bravo-utblåsingen i 1977) ikke vil få alvorlige følger for fisk i feltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Faren for utslipp i forbindelse med utvinning av olje og gass er generelt svært lav. På grunn av høye krav til sikkerhet og miljø hos boreselskapene – der Norge er verdensledende når det gjelder restriktive krav – er det praktisk talt ikke utslipp knyttet til utvinning lenger, i allefall ikke av et omfang som i noen grad truer lokalt miljø og havlevende organismer og dyr. I noe større grad er det fare for utslipp forbundet med TRANSPORTEN av olje, men denne transporten vil pågå uavhengig av utvinning i Lofoten og Vesterålen.

Kjære årsmøte. Vi sosialdemokrater er opptatt av å få kunnskap først, og konkludere etterpå. Det å si ja til kunnskap, er ikke å si ja til utvinning. NETTOPP de havområdene vi snakker om nå, ble konsekvensutredet for utvinning på 1990-tallet. Da sa Arbeiderpartiet ja til kunnskapen en konsekvensutredning ville gi – og NEI til utvinning når kunnskapen lå på bordet. Hvis AUF har rett i at leting utenfor Lofoten er uforsvarlig, da er jeg trygg på at Arbeiderpartiet vil si nei igjen. Men å si nei FØR kunnskapen er innhentet mener jeg er uansvarlig. Dette er en viktig beslutning. Det kan dreie seg om enorme verdier som kan gjøre det mulig å betale for bedre utdanning, bedre helsevesen og trygge pensjonene. Samtidig er dette – som AUF påpeker – et viktig gyteområde for fisk. Derfor trenger vi best mulig kunnskap før vi bestemmer oss.

Kjære årsmøte. Si ja til mer kunnskap. AUF foreslår at vi skal si nei nå. Før det foreligger en ny forvaltningsplan – den nyeste er fra mars 2011. Og før det er foretatt en ny konsekvensutreding. For meg er det helt ulogisk. Arbeiderpartiet må ha en kunnskapsbasert tilnærming til viktige politiske spørsmål. Dette dreier seg om velferd, sysselsetting, kompetanseutvikling og et bidrag til et bedre klima i verden. La oss få kunnskapen på bordet først, og så konkludere når vi vet nok. Bare da kan vi være sikre på at vi sier ja – eller nei – basert på fakta, og ikke på følelser, fordommer, misforståelser eller myter.

Støtt partistyrets innstilling. Stem ja til konsekvensutredning.

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.