40 år siden homofili ble avkriminalisert

21. april 1972 ble straffeloven endret, og homofili var ikke lenger forbudt i Norge. Men synet på homofili som en sykdom og homofile som perverse klorer seg fortsatt fast i enkelte miljøer.

I dag er det nøyaktig 40 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Fram til da hadde straffelovens paragraf 213 slått fast følgende:

«Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar.

Med samme straf ansees den, som har utugtig Omgjængelse med Dyr, eller som medvirker dertil.

Paatale finder alene Sted, naar det paakræves av almene Hensyn.»

Forbudet gjaldt kun menn
Som det fremgår av teksten var det kun seksuell omgang mellom to menn som var kriminelt, ikke mellom to kvinner. Begrunnelsen for dette var av det mer kuriøse slaget;  seksuelle handlinger mellom kvinner ble lenge ansett for å være umulig ettersom de visstnok ikke innebar penetrering…!

Avskaffelse av straffebudet rundt homofili blant menn, var en langdryg prosess. Allerede 19 år tidligere – i 1953 – hadde Straffelovrådet enstemmig gått inn for å oppheve forbudet. I stedet ville rådet ha en bestemmelse om absolutt seksuell lavalder på 18 år samt en relativt grense for aldersgruppen 18–21 år.

Urettferdig å straffe sykdom
Som begrunnelse for å oppheve forbudet, argumenterte Straffelovrådet med at «det kan fremstille seg som en urettferdighet å straffe en person for homoseksuelle handlinger som er en følge av en egenskap ved ham som ikke kan legges ham til last. Homoseksualitet er forsåvidt av samme art som en sykdom eller legemsfeil.»

Holdningene om homofili som noe sykelig var dermed fullt levende hos Straffelovrådet.

Også tidligere var slike vurderinger av homofili som sykelig eller perverst alminnelig utbredt. Straffelovutvalget i 1953 tok bl.a. for seg Odelstingsproposisjon nr 8 fra 1927, der Justisdepartementet uttaler at det var «overveiende betenkelig å legalisere perverse forhold av den her nevnte art». Til dette uttalte Straffelovrådet at «loven ikke billiger alt det den ikke setter straff for. Det er langt fra noen alminnelig regel at loven skal straffe enhver umoralsk handling.»

Kunne være gode mennesker tross sitt «abnorme seksualliv»
Videre uttalte Straffelovrådet at det kan «være urettferdig å betegne homoseksuelle handlinger som kriminelle. Det gjelder her i stor utstrekning personer som i enhver annen henseende er bra, pliktoppfyllende samfunnsborgere. Deres abnorme seksualliv skyldes forhold som de selv ikke har kunnet ha noen innflytelse på. De lider under sitt forhold, og denne lidelse blir unødig forsterket ved at loven betegner dem som kriminelle.»

Så selv om Straffelovrådet i 1953 ville avkriminalisere homofile seksuelle aktiviteter mellom menn, var de ikke akkurat liberale i sitt syn på homofili.

I april 1954 ble et lovforslag lagt frem for Stortinget (Odelstingsproposisjon nr. 41 – 1954), men Stortinget avviste alle forslagene.

Endelig avkriminalisering
Først 21. april 1972 ble forbudet endelig avskaffet. Selv om det ennå finnes miljøer og personer som klorer seg fast i foreldede oppfatninger om homofili som sykdom og homofile som perverse, har holdningene til homofili og homofile i de brede lag av samfunnet heldigvis endret seg betydelig. Kanskje var avkriminaliseringen det viktigste enkelttiltaket i utviklingen av et mer moderne samfunnssyn på homofili og homofile?

I anledning 40 årsjubileumet for avkriminaliseringen, arrangerer LLH i kveld en markering. Du kan lese mer om den på LLHs hjemmesider.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.