Høyre-statsråd ber covid-permitterte gå på sosialen – kan ikke svare på når pengene de venter på vil komme

Arbeiderpartiet er utålmodige, og partiets stortingsrepresentant Rigmor Aasrud har stilt spørsmål til statsråd Torbjørn Røe Isaksen om når permitterte vil få utbetalt penger som dekker kuttet i lønn som staten skal dekke. Statsråden svarer med å henvise de permitterte til sosialkontorene, og kan etter to måneders venting ikke svare på når pengene kommer.

Rigmor Aasrud var fornyings- og administrasjonsminister i Jens Stoltenbergs regjering, og sitter nå i Stortingets arbeids- og sosialkomité, der hun er nestleder. – Det er 2 måneder siden ordningen bel vedtatt av Stortinget, sier Aasrud i et skriftlig begrunnet spørsmål til Høyres statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Når vil arbeidsfolk få utbetalt penger som dekker kuttet i lønn som regjeringen foreslo da bedriftene fikk redusert sine lønnskostnader ved permittering og som Stortinget rettet opp ved å innføre en ordning der staten dekker lønn for dag 3 til 20 begrenset til 6 G i den første krisepakka i midten av mars? vil Ap-representant Aasrud vite.

Peker på sosialkontorene
Arbeidsminister Røe Isaksen har svart skriftlig, og svaret gir lite håp om en snarlig løsning for permitterte arbeidsfolk.

– Dette berører mange permitterte arbeidstakere. Det er derfor uheldig at det har vist seg vanskelig å utvikle en løsning for søkning og utbetaling av ordningen med lønnskompensasjonsordningen for permitterte, slår Høyre-statsråden fast i sitt svar. – Det har vært viktig for meg å sikre inntekt for permitterte, legger han til.

Men likevel er det lite grunn til å vente snarlig utbetaling av pengene som de permitterte går og venter på. – Det har dessverre vist seg at den tekniske løsningen som ble lagt til grunn, ikke har latt seg gjennomføre. Nav la i utgangspunktet til grunn at løsningen kunne baseres på opplysninger som arbeidsgivere allerede hadde rapportert til Nav og Skatteetaten via a-ordningen. Det har imidlertid vist seg at a-ordningen ikke kunne gi de opplysningene som Nav trenger for å utbetale lønnskompensasjon, sier Røe Isaksen.

– Det ville ført til en rekke feilutbetalinger, og at mange ikke ville fått penger de har krav på. Nav har jobbet under sterkt tidspress for å etablere en rekke nye ordninger på kort tid, og jeg har forståelse for at det i denne ekstraordinære situasjonen kan dukke opp uforutsette problemstillinger, sier Høyre-politikeren.

I svar på spørsmål fra Arbeiderpartitets fraksjon i Stortingets finanskomité 13. mars, redegjorde Arbeids- og sosialdepartementet for administrative konsekvenser av en ordning der permitterte skal få dekket full lønn fra staten. Det ble vist til systemmessige og personellmessige utfordringer for Nav, og at det kan ta flere måneder å få på plass systemer for nye inntektssikringsordninger. Det samme kunne gjelde hvis nye grupper ble tatt inn i etablerte ordninger.

– Det arbeides nå med sikte på at en ny modell skal kunne åpnes for søkning i første halvdel av juni. Jeg må ta forbehold om at det fortsatt kan oppstå nye problemstillinger som må avklares, sier Høyres statsråd.

– De som i påvente av dette trenger penger nå kan enten søke om forskudd på dagpenger, dersom de har rett på det, eller søke om sosialhjelp, sier Torbjørn Røe Isaksen i svaret til Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

Kan kreve salg av eiendeler før sosialhjelp
Svaret vil være dramatisk for mange permitterte. Pengene som de venter på er vedtatt av Stortinget at skal utbetales, og det har nå gått to måneder uten at disse pengene er utbetalt.

Henvisningen til å søke forskudd på dagpenger gjelder bare de som ikke ennå har fått vedtak om dagpenger, men det har de aller fleste fått. Så dette er et alternativ som har liten praktisk betydning for de permitterte.

Dermed gjenstår anbefalingen om å oppsøke sosialkontoret for å få sosialhjelp.

Det er en løsning som mange kvier seg for, og som burde være unødvendig – all den tid Stortinget har fattet vedtak om at permitterte i den situasjonen vi er i nå skal få lønnskompensasjon fra staten.

Og det vil kunne være praktiske utfordringer knyttet til dette. Sosialhjelp er en ordning som skal være den siste muligheten for å sørge for at folk i Norge har penger til livsopphold, og det stilles normalt krav til salg av bolig, kjøretøy og andre eiendeler for å kunne motta sosialhjelp.

Statsråden mener at ikke alle permitterte vil være nødt til å selge bil, bolig eller andre eiendeler for å kunne få sosialhjelp mens de venter på at regjeringen skal gjennomføre Stortingets vedtak. – NAV har utarbeidet en ny veileder for forenklet behandling av vedtak om økonomisk sosialhjelp som følge av koronasituasjonen. I veilederen oppfordres NAV-kontorene blant annet til å være mer tilbakeholden med å stille vilkår om salg av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp, sier Røe Isaksen i svaret til Rigmor Aasrud.

Noen garanti for at lokale NAV-kontor ikke vil holde fast på hovedregelen om salg av bil, bolig og eiendeler før sosialhjelp vurderes, gir derimot ikke statsråden.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (CC BY-NC 2.0)
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det er nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.