Arbeiderpartiet med milliardpakke for skolesatsing

Legger fram gigantsatsing som viser at partiet mener alvor når de velger gode skoler foran skattekutt til de som har mest fra før.

GOD SKOLE VIKTIGERE ENN SKATTEKUTT: Arbeiderpartiet legger fram en milliardsatsing på skole, og viser tydelig at partiet mener alvor når de sier at en god skole er viktigere enn skattekutt for de som har mest fra før. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

GOD SKOLE VIKTIGERE ENN SKATTEKUTT: Arbeiderpartiet legger fram en milliardsatsing på skole, og viser tydelig at partiet mener alvor når de sier at en god skole er viktigere enn skattekutt for de som har mest fra før.
Illustrasjonsfoto: Pexels.com

– Dette er den største og mest konkrete skolesatsingen jeg kan huske at Arbeiderpartiet har lagt fram i en stortingsvalgkamp, sier Ap-nestleder Trond Giske til Sosialdemokraten.no. Sammen med partileder Jonas Gahr Støre lanserer Giske nå 18 konkrete tiltak som skal gi norsk skole et kraftig løft. Sentralt for å få til satsingen er å stanse nye skattekutt, og i stedet bruke pengene på skole og utdanning.

Arbeiderpartiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulans, slik at alle barn og unge får en mulighet til å lykkes. – Vi trenger flere lærere med nok tid til å se alle og nok kompetanse til å gi den hjelpen som trengs. Vi må sette inn hjelpen tidligere og styrke elevenes trygghet og helsehjelp. Vi må styrke kvaliteten i skolen, og vi må særlig løfte yrkesfagene slik at flere ender opp med et fagbrev, slår partiet fast i satsingen.

– Ikke råd til avbrutte skoleløp
I dag slutter én av fire elever før de har bestått videregående opplæring.

– Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse. Andelen har vært konstant i 20 år. Dersom vi fortsetter å gjøre omtrent det samme som i dag, vil vi få resultater som er omtrent som i dag. Derfor må vi både ha ny politikk og ny innsats for å gi alle barn og unge muligheten til å lykkes i skolen, slår partiet fast i skolesatsingen.

Garanterer hjelp fra første dag
Arbeiderpartiet kommer med tre klare og konkrete garantier for at alle barn skal få en god start på skoleløpet.

For det første innfører Arbeiderpartiet en lese-, skrive- og regnegaranti som sikrer alle elever tidlig hjelp og gir intensivundervisning til de som sliter. Målet med garantien er at alle kommer på et godt nivå i lesing, skriving og regning. Skolene skal ha egne spesialister og tilgang på spesialteam som bidrar til at garantien innfris. Spesialundervisning må settes inn tidligere, og byråkratiet må reduseres. God overgang mellom barnehage og skole skal bidra til at elevene får riktig hjelp fra første skoledag.

For det andre lover Arbeiderpartiet å innføre en bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere i barnehagene. Partiet vil utvide retten til barnehageplass og stille like krav til private og kommunale barnehager. Videre skal partiet fjerne kontantstøtten og stimulere til barnehage blant innvandrerbarn med lav deltakelse.

Og for det tredje lover Arbeiderpartiet å reformere SFO. Arbeiderpartiet vil gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole (AKS) i hele landet med en nasjonal standard for innholdet og innføre makspris. AKS kan blant annet gi enda mer tid til kultur, fysisk aktivitet og tettere oppfølging av elever med særskilte utfordringer.

Mer tid til læring – alle elever skal bli sett
Det andre hovedgrepet er å få flere lærere inn i skolen, og sørge for at lærerne har mer tid til hver elev. Søkningen til lærerutdanning har falt kraftig under Høyres og Frps tid i regjering. Arbeiderpartiet vil sikre at vi i framtida får flere gode lærere inn i skolen.

Arbeiderpartiet lover 3.000 flere lærere, og skal gi kommunene økonomiske rammer for dette. Behovet for flere lærere knyttet til økende elevtall i årene framover, er ca 1.000. Men i tillegg lover Arbeiderpartiet altså å gi kommunene rammer for ytterligere 2.000 lærere. Dette for å gjennomføre en norm for lærertetthet, i første omgang for 1. til 4.klasse. Ordningen skal sikre mest hjelp til de som trenger det mest, og at alle opplever lærere med tid til alle elever.

Partiet lover videre å kutte tidstyvene i skolen. Unødvendig byråkrati og rapportering skal fjernes, det skal gjennomføres en tillitsreform der lærerne gis tillit til å gjøre jobben i klasserommene,  og det skal innføres mer konkrete læreplaner med færre og tydeligere mål.

Videre vil partiet styrke kommunenes mulighet til å sørge for nok voksenpersoner i ulike yrkesgrupper i skolen, som barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Dette vil både gi elevene mer hjelp og gi lærerne tid til å være lærere. Altså flere yrkesgrupper inn i skolen.

Skal forsterke lærerutdanninga og ha bedre skoleledelse
Norsk skole er i ferd med å få en lærerkrise. Stadig flere ukvalifiserte underviser i skolen. rekrutteringen til lærerutdanningen går ned, og særlig rammes barnetrinnet.

Arbeiderpartiets skolepakke vektlegger skapingen av mer attraktive arbeidssituasjoner i skolen og en mer intensiv og spennende lærerutdanning som det viktigste for å øke rekrutteringen. Arbeiderpartiet vil forbedre lærerutdanningen, styrke etter- og videreutdanning og bidra til god skoleledelse og godt skoleeierskap over hele landet.

Og det skal skje slik:

 • Forbedre lærerutdanningen. Innenfor en 5-årig masterutdanning for lærere vil Ap ha mer praksis, mer pedagogikk og en mer intensiv opplæring. Vi vil også gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for å rekruttere flere lærere.
 • Mer etter- og videreutdanning. Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, utvide til flere fag og styrke kompetansebygging i tidlig innsats. Gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte som underviser i skolen.
 • God skoleledelse og skoleeierskap. Kommunene skal være gode skoleeiere. Vi vil styrke skolefaglig kompetanse på alle nivåer, og skoleledere skal være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi vil stille klare krav til kvalitet i skolen og sørge for tett oppfølging av skoler og kommuner som sliter.

Trygge elever lærer best
For mange elever får ikke den hjelpen de trenger. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet, lærer mindre og er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet.

– Arbeiderpartiet vil ha et taktskifte i kampen mot mobbing og etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner. Vi vil sørge for en skolehelsetjeneste som når alle elevene, og ha psykisk helse på pensum i skolen, slår partiet fast.

Konkret lover partiet:

 • Bedre skolehelsetjeneste. Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet. Vi vil utarbeide en strategi for hvordan vi skal nå målet om en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig og møte ungdom på deres premisser og arenaer
 • Styrket kamp mot mobbing. Etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, og gjennomføre stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for alle ansatte i skolen.
 • Psykisk helse på pensum. Integrere psykisk helse i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse,  og gjøre psykisk helse til en del av innholdet i lærerutdanningene.

Mer moderne og praktisk skole
Arbeiderpartiet vil innføre koding for alle elever. Partiet vil også spre og dele gode læringsmetoder og styrke den praktiske læringen gjennom hele skoleløpet ved å innføre en ny grunnleggende ferdighet.

I dag er den praktiske læringen nedprioritert, og det er lite deling av gode læringsopplegg mellom skolene. Det er kun åpnet for koding som valgfag på ungdomstrinnet.

Arbeiderpartiet lover å:

 • Utvikle og dele gode læringsmetoder. Tilrettelegge for en god kultur og system for utvikling og deling av gode undervisnings- og læringsopplegg mellom skolene.
 • Styrke praktisk læring. Innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever lære på en mer praktisk måte og innføre en ny, sjette grunnleggende ferdighet i å utforske og skape.
 • Koding for alle. Innføre koding i skolefagene og øke lærernes IKT-kompetanse, gjennom å utvikle og gjennomføre en nasjonal plan for digitalisering i skolen.

Flere fagarbeidere og et løft for yrkesfagene
Rekordmange kvalifiserte elever får i dag nei til læreplass, og frafallet er størst i yrkesfagene.

Norge vil fremover få et økende behov for både rekruttere og utdanne flere fagarbeidere.

Arbeiderpartiet vil gjennom skolepakken sin få på plass et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet. Avtalen skal innebære at staten forplikter seg til å bevilge en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre alle kvalifiserte elever en læreplass, sørge for oppdatert utstyr og øke lærlingtilskuddet.

De sentrale punktene i denne delen av Arbeiderpartiets satsing er:

 • Flere læreplasser. Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass gjennom forpliktende avtaler med arbeidslivet. Vi vil stille sterkere krav til at kommuner og helseforetak tilbyr praksis- og læreplasser, og øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.
 • Innføre praksistilskudd. Få på plass en ordning med praksistilskudd slik at flere elever får lære gjennom praksis fra første skoleår i videregående opplæring.
 • Et utstyrsløft. Ap vil oppdatere utstyr slik at opplæringen på yrkesfagene blir mer relevant for det arbeidslivet elevene vil møte.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.