Hedmark kan miste over 200 statlige arbeidsplasser

Hedmark er i akutt fare for å miste over 200 statlige arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, Vernepliktsverket og Direktoratet for Økonomistyring. I fylkestinget mandag 4. november interpellerer jeg om hvordan dette påvirker lokalsamfunn i Hedmark og om hvordan fylkesrådet vil angripe situasjonen.

Hedmark er i akutt fare for å miste over 200 statlige arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, Vernepliktsverket og Direktoratet for Økonomistyring. I fylkestinget mandag 4. november interpellerer jeg om hvordan dette påvirker lokalsamfunn i Hedmark og om hvordan fylkesrådet vil angripe situasjonen. Her er interpellasjonen:

Fylkesordfører. Jeg hadde gleden av å delta på LO i Hedmarks fylkeskonferanse i Trysil i oktober. Et av temaene som var oppe til debatt der, var statlige arbeidsplasser i Hedmark. LO er bekymret for at mange av disse kan forsvinne, og fylkesordfører: Den bekymringen deler jeg.

I Hamar Arbeiderblad kunne vi i slutten av september lese om at flere titalls arbeidsplasser i Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) kan forsvinne fra Hedmark. Dette er stillinger med funksjoner innenfor økonomiske og administrative fellestjenester for departementer og statlige virksomheter, som i dag er lokalisert flere steder i landet – bl.a. i Hamar. Denne typen kompetansearbeidsplasser mener jeg det er viktig at vi både beholder, skaper forutsigbarhet for og utvikler flere av som en del av arbeidet med å øke Hedmarks attraktivitet som tilflyttings- og bosettingsregion inn i framtida.

Begrunnelsen for nedskjæringer og omlokaliseringer innenfor DFØs virkeområde er vanskelig å forstå: Med økende befolkning, økende sakskompleksitet og høye ambisjoner for statlig aktivitet innenfor en rekke ulike områder, skulle man tro behovet for kompetente fellestjenester for lønn, internkontroll, økonomitjenester og andre fellesadministrative oppgaver vil være økende i tida framover – ikke avtagende.

På LOs fylkeskonferanse ble situasjonen for Vernepliktsverket på Hamar konkret tatt opp. Her er det i dag et tresifret antall arbeidsplasser som er lokalisert på Hamar sammen med IKT-ansatte i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). En arbeidsgruppe i Vernepliktsverket foreslår at Vernepliktsverkets avdeling i relativt nær framtid skal flyttes vekk fra Hamar, og lokaliseres sammen med andre av Vernepliktsverkets funksjoner i Oslo.

Også disse arbeidsplassene er en type kompetansearbeidsplasser som det er underskudd på regionalt, og Vernepliktsverkets tilstedeværelse er i tillegg med på å skape oppdrag til andre bedrifter i vår region som igjen bidrar til å gjøre Hedmark og Innlandet attraktiv som bosettings- og arbeidsregion. Forsvaret har store operative enheter i vårt fylke, særlig i Østerdal Garnison, og jeg lar meg overraske dersom det ikke kan hentes driftsfordeler for rulleførende enhet som Vernepliktsverket ved å ha en geografisk nærhet til Hærens tyngdepunkt i Sør-Norge.

Samtidig bekymrer det meg at dersom Vernepliktsverket forsvinner fra Hamar og Hedmark, svekkes tilstedeværelsen såpass at også de IKT-ansatte i FLO kan være utsatt.

I oktober fikk vi også nyheten om at om lag 50 statlige arbeidsplasser i Østerdal Garnison skal flyttes til Indre Troms. Her er det snakk om både militære og sivile stillinger som det legges opp til at forsvinner ut av vår region – i utgangspunktet uten at de erstattes av nye.

Arbeidsplassene hos DFØ, Vernepliktsverket og Østerdal Garnison sysselsetter ansatte som er bosatt i en rekke av kommunene i Hedmark, og en flytting av arbeidsplassene vil ha store konsekvenser både for familier som berøres, for lokalsamfunn, for regionene og for Hedmark som sådan. Når vi vet at de deler av fylket som berøres av at statlige arbeidsplasser kan forsvinne også har opplevd bortfall av et stort antall private arbeidsplasser, er situasjonen ekstra bekymringsfull og alvorlig.

I Innlandsoffensiven som Arbeiderpartiet la fram for få måneder siden, var det et viktig poeng at flere statlige arbeidsplasser skulle lokaliseres til Innlandet og Hedmark. Dette går igjen flere steder i dokumentet som et av verktøyene for å styrke sysselsettingskraften i Innlandet, kombinert med en rekke andre aktive tiltak innenfor arbeidsliv, sysselsetting, omstilling og vekst. Ikke minst ble arbeidsplasser innenfor Forsvaret fremhevet. Også den rødgrønne regjeringserklæringen og den rødgrønne politikken understreket viktigheten av at statlige arbeidsplasser skulle lokaliseres mange steder i landet.

Vi vet derfor at med et annet valgresultat i høst, ville vi hatt en regjering som var lydhør for den situasjonen vi nå står midt oppe i.

Men valgresultatet ble som det ble. Vi kjenner til at den nye regjeringen ikke har tilsvarende formuleringer i sin tiltredelseserklæring, og heller ikke har gitt signaler om at de har noen spesiell satsing på gang for hverken generell styrking av arbeidsmarkedet i Hedmark, eller mer spesifikt hvor statlige arbeidsplasser skal lokaliseres i framtida.

Derimot kjenner vi til at et ikke ubetydelig antall statlige arbeidsplasser ble flyttet ut fra Oslo forrige gang Norge hadde en Høyre-dominert regjering. Det gir håp om at også den nye Høyre-dominerte regjeringen vil være lydhør for argumenter fra Hedmarks regionale myndigheter.

Mitt spørsmål til fylkesrådet er: Hva har fylkesrådet og fylkeskommunen gjort i forbindelse med denne konkrete bekymringsfulle situasjonen der statlige arbeidsplasser nå er i fare for å forsvinne fra Hedmark, og hvordan vil fylkesrådet forholde seg til dette fremover?

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.