Arbeiderpartiet med sju tiltak mot sosial dumping i transportbransjen

- Nok er nok, sier Arbeiderpartiet, og lanserer sju konkrete tiltak mot sosial dumping i transportbransjen. Partiet går dermed nok en gang i front for å stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig, og denne gangen med et særlig fokus på de helt spesielle utfordringene innen transportbransjen.

– Nok er nok, sier Arbeiderpartiet, og lanserer sju konkrete tiltak mot sosial dumping i transportbransjen. Partiet går dermed nok en gang i front for å stoppe aktører som driver useriøst og ulovlig, og denne gangen med et særlig fokus på de helt spesielle utfordringene innen transportbransjen.

Arbeiderpartiet har fra før av lansert og gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping. I denne tredje handlingsplanen, går Arbeiderpartiet til angrep på uryddige, useriøse og ulovlige tilstander i transportbransjen.

Solidaransvar
Arbeiderpartiet vil innføre solidaransvar slik at transportkjøperne er solidarisk ansvarlige for kostnader og skikkelige forhold for sjåfører og kjøretøyene fra de selskapene de kjøper tjenester fra.

Solidaransvar – eller solidarisk ansvar – er allerede innført i andre bransjer. Nå står transportbransjen for tur, dersom Arbeiderpartiet få gjennomslag for politikken sin i de nye Stortinget som velges 9. september.

Utvidet kontroll – flere sanksjonsmuligheter
I de foreslåtte tiltakene vil Abeiderpartiet gi politiet og Statens Vegvesen utvidet adgang til å utføre kontrolltiltak. Det foreslås også flere sanksjonsmuligheter. Blant annet vil Arbeiderpartiet gi både politiet og Statens Vegvesen mulighet for å holde igjen kjøretøy.

Partiet vil også forsterke samhandlingen mellom vegvesenet og påtalemyndigheten.

Forhåndsbetaling før grensekryssing
Et tiltak som fra før av er iverksatt, er innføring av obligatorisk bombrikke. Dette har bedret situasjonen med manglende betaling, men det er fremdeles mange som kjører uten å betale for seg. Dermed taper transportbedrifter som driver seriøst i konkurransen mot transportbedrifter som driver useriøst.

Dette vil Arbeiderpartiet bekjempe ved å innføre krav om forhåndsbetaling før grensekryssing inn til Norge kan skje. Partiet ser for seg at det må settes krav til at et minstebeløp må være innbetalt på forhånd, og at dette vil hjelpe i kampen mot problemet.

Økt arbeid mot transportkriminalitet
I tiltakslista  går Arbeiderpartiet inn for økt arbeid mot transportkriminalitet.

Partiet vil hente erfaringer fra Sverige. Der pågår for tida et større prosjekt som er støttet økonomisk av EU, der formålet er å bekjempe transportkriminaliteten. Arbeiderpartiet mener at internasjonale problemer knyttet til transportbransjen også kan finne sin løsning internasjonalt.

Strengere regler for kabotasje
Det er forskjeller fra land til land hvordan man fortolker kabotasje-problematikken. Arbeiderpartiet går inn for at Norge skal fortolke kabotasje strengere enn i dag.

Som eksempel viser Arbeiderpartiet til Finland. Finland har innført en snevrere tolking av hva som utgjør en kabotasjetur. Ifølge den finske definisjonen tillater et kabotasjeoppdrag kun én lasting og én lossing. Det vil etter denne forståelsen ikke være mulig å utføre flere oppdrag på samme kjøretur. Det er unntak for dette når sted for lasting og lossing er det samme for alle oppdragene, eller maksimalt tre laste- eller lossesteder, slik at det totalt blir tre kabotasjeoppdrag på en kjøretur.

Regjeringen inviterer nå næringen til å delta i arbeidsgruppe om kabotasje. Invitasjon gikk ut 30/8-2013.

Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre
Et av tiltakene går konkret på de særlige forholdene som er i Norge og Norden vinterstid. Arbeiderpartiet vil heve kravene til utstyr og kompetanse for vinterføre.

Blant mulige innsatspunkter som nevnes er krav til glattkjøringskurs og skikkelige vinterdekk.

Regionale verneombud
Arbeiderpartiet vil ha økt innsats for å avdekke og få oversikt over ulovlige og uønskede forhold i transportbransjen. Ved å innføre regionale verneombud, mener partiet at man vil få en slik økt innsats.

Dermed vil også Statens Vegvesen og politiet få bedre muligheter for å gjennomføre kontroller og sanksjoner mot aktører som driver useriøst eller ulovlig.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.