Sju store seire fra sju store år: Tidenes vekst i verdiskapning og sysselsetting

Under Stoltenberg II-regjeringen har Norge opplevd tidenes sysselsettingsvekst og en voldsom økning av produksjon og verdiskapning i privat sektor. Dette til tross for at den verste finanskrisen siden 1930-tallet har herjet verden samtidig. Å legge til rette politisk for tidenes vekst i verdiskapning og sysselsetting er regjeringens tredje største seier i de sju årene den har sittet ved makten.

TIDENES SYSSELSETTINGSVEKST: Til tross for den verste finanskrisen siden 1930-tallet, har det blitt skapt flere nye arbeidsplasser under Stoltenberg II-regjeringen enn noensinne før.

I anledning at Stoltenberg II-regjeringen nå har sittet sju år i posisjon, peker Sosialdemokraten.no ut sju store seire fra disse sju store årene. Fra før av har vi pekt ut regjeringens seier mot massearbeidsløsheten som regjeringens hittil største seier. At Norge nå har et helsevesen  i verdensklasse har vi pekt ut som den nest største seieren. I dag peker vi på tredjeplassen:

Under Stoltenberg II-regjeringen har Norge opplevd tidenes vekst i verdiskapning og sysselsetting.

I årene 2001-2005 ble det skapt omlag 25.000 nye arbeidsplasser i Norge. Fra 2005 til i dag er det skapt hele 320.000 arbeidsplasser!

Når Norge gikk fra en Høyre-dominert regjering til en Ap-dominert regjering, gikk vi altså fra en periode med lav vekst i verdiskapningen til en periode med høy vekst i verdiskapningen.

Og husk at i perioden 2001-2005 var det ingen internasjonal finanskrise som feide over oss. Det har det derimot vært under Stoltenberg II-regjeringen. Faktisk den verste finanskrisen verden har sett siden 1930-tallet.

I all hovedsak har veksten i nye arbeidplasser kommet i PRIVATE bedrifter. Under hver tredje nye arbeidsplass er i offentlig sektor.

Når Høyre og Frp surver i vei om dårlig klima for å lykkes med næringsvirksomhet i Norge, snakker de mot bedre vitende.

Eventuelt om situasjonen under den forrige blå regjeringen…

(fortsetter under bildet…)

Kraftig sysselsettingvekst med rødgrønn regjering

Arbeid til alle er rett og slett Arbeiderpartiets sjel. Skal alle ha arbeid, trenger Norge et næringsliv som går godt, som skaper verdier, som ligger i front teknologisk og som stadig forbedrer sin kompetanse.

Strategiske satsinger fra regjeringen har skapt arbeidsplasser over hele landet. De områder hvor Norge har spesielle forutsetninger for å lykkes har blitt ekstra prioritert fra regjeringen, som reiseliv, energi, miljø, maritim – og marin sektor.

Videre har Norge i disse årene hatt en regjering som ikke er redd for å bruke det næringspolitiske virkemiddelapparatet aktivt, som Innovasjon Norge, SIVA ,GIEK og Eksportfinans. Regjeringen spiller på lag med næringslivet og kommer med målretta og aktive tiltak når det trengs, noe de mange tiltakene som kom for å dempe finanskrisa vinteren 2009 var et godt eksempel på. Tiltakspakken for verft og utstyrsleverandører som kom i 2010 vitner også om en handlekraftig Regjering og en aktiv næringspolitikk.

Under Stoltenberg II-regjeringen har Norge vært gode til både å skape verdier og å dele dem rettferdig. Den rødgrønne måten å skape, dele og leve på gjør at de fleste av oss har det bra. Vi har den nest største verdiskapingen i Europa pr innbygger, og arbeidskraften vår er langt mer produktiv enn gjennomsnittet i EU.

Den norske modellen styrker verdiskapingen.

Vi har sterke rettigheter for ansatte, og en av verdens beste arbeidsmiljølover. Et høyt utdannelsesnivå, høy yrkesdeltagelse og høy kvinneandel i næringslivet er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Bedriftsdemokrati og tradisjon for medbestemmelse på arbeidsplassen stimulerer også til innovasjon og omstilling i næringslivet.

Og under Stoltenberg II-regjeringen er Norge et godt land å drive næringsvirksomhet i.

Vi rangeres nå av Verdensbanken som et av de 10 beste landene i verden å drive bedrift i. Vi har mange bedriftsetableringer sammenlignet med de fleste andre land, og siden vi har gode sikkerhetsnett, tør flere gründere å satse. Siden vår regjering tok over i 2005 er det mer enn 200 000 flere sysselsatte i privat sektor.  I perioden før var det omtrent ingen vekst overhodet i antall sysselsatte i privat sektor.

Faktisk er Stoltenberg II-regjeringen en drømmeregjering for etablerere, gründere og småbedrifter. Under denne regjeringen ble revisjonsplikten for mindre aksjeselskap fjernet. Nå er det opp til hver og en av småbedriftene om de ønsker å bruke revisor utfra bedriftens egne behov, tidligere måtte absolutt alle ha statsautorisert revisor. For mange småbedrifter var revisjonskostnadene på mellom 15.000 og 75.000 kroner i året, avhengig av kompleksiteten i bedriftens økonomi og omsetningens art. Dette svekket bedriftens økonomiske resultat, og bidro langt på vei til redusert investerings- og innovasjonsevne. I tillegg bidro det til at mange valgte utenlandske AS som var fritatt for revisjonsplikt, eller enkeltpersonforetak som også var fritatt. Begge løsninger har klare svakheter, som alle småbedriftseiere kjenner til.

Med endringen gjorde regjeringen det mer attraktivt å drive småbedrifter.

Men i tillegg har regjeringen gjort det ENKLERE å starte opp for seg selv. Aksjekapitalkravet er senket til 30.000 kroner, og i motsetning til tidligere kan nå kostnadene knyttet til opprettelsen av et AS trekkes fra på kostnadssiden i bedriftens regnskap. Slik var det ikke tidligere.

Og ikke minst har hverdagen til både mindre og større bedriftseiere og bedriftsledere blitt forenklet. Gjennom å satse på forenkling bidrar Stoltenberg II-regjeringen til at bedriftene kan bruke mer til på verdiskaping og mindre tid på rapportering og administrativt arbeid.

Stoltenberg II-regjeringen har fått til mer for småbedrifter, etablerere og gründere på sju år enn de «næringsvennlige» partiene Høyre og Venstre har klart på de 125 årene de har eksistert!

Fra 2011 til 2012 har antallet nyetablerte AS økt med smått utrolige 70 %!

Hele 140.000 bedrifter kan nå selv velge om de vil bruke revisor eller ikke. Dette er 68 % av alle norske AS!

Bortfallet av revisjonsplikt betyr en styrket lønnsomhet for bedriftene på mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner – HVERT ÅR!

Vi har en Regjering som fører en aktiv næringspolitikk, og som tar hele verktøykassa i bruk.

Og Stoltenberg  II-regjeringen satser på kunnskap, forskning og innovasjon på en langt mer offensiv måte enn forgjengerne.

Fremtidig verdiskaping og velferd forutsetter at vi lykkes som kunnskapsnasjon, og arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Et godt utdanningssystem har gitt Norge et arbeidsliv med høy kompetanse, og dette gjør oss konkurransedyktige også i framtida. Siden 2005 har det blitt gjennomført en massiv satsing på forskning og utvikling. Bevilgningene er økt med omlag 10 milliarder kroner. I tillegg er forskningsfondet økt med hele 44 milliarder kroner!

Stoltenberg II-regjeringen er tilhenger av sterkt statlig eierskap – i motsetning til høyresiden.

Regjeringen har sikret et fortsatt sterkt statlig eierskap i norsk næringsliv, og i motsetning til opposisjonen har ikke de rød-grønne som mål å redusere det statlige eierskapet i norske virksomheter. Finanskrisen har vist at et sterkt statlig eierskap gjør oss mindre sårbare. Statlig eierskap sikrer inntekter til fellesskapet, og sikrer kompetanse og nøkkelfunksjoner her i landet. Det er også med på å sikre råderetten til våre naturressurser. Regjeringen fører en aktiv eierskapspolitikk, og har i løpet av perioden bl.a. tilført Statkraft kapital som gjør et investeringsprogram på 80 mrd kroner mulig, bidratt til at Hydro kunne kjøpe opp aluminiumsvirksomheten i brasilianske Vale, og sikret eierskap til store skogeiendommer i Hedmark og andre fylker gjennom å bidra til at Statskog kunne kjøpe Borregaards skoger.

Og ikke minst har vi en regjering som holder orden i økonomien.

Orden i økonomien er helt avgjørende for industrien og konkurranseutsatte næringer, og at regjeringen fører en økonomisk politikk som bidrar til lav rente og lav prisstigning. Kostnadsnivået i Norge er høyt, og norske bedrifter er sårbare for en ytterligere styrking av kronen. En særnorsk renteoppgang og sterkere krone som følge av en uansvarlig pengebruk vil svekke norsk næringsliv. Dersom vi svekker industriens konkurranseevne, forsvinner arbeidsplassene, noe som bl.a. skjedde i 2002 og 2003 under den Høyre-dominerte regjeringen. Da forsvant 25.000 industriarbeidsplasser på kort tid.

At Stoltenberg II-regjeringen har lykkes i tidenes vekst i verdiskapning og sysselsetting er en av de sju store seirene fra de sju store årene. Vi mener det er den tredje største seieren.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.