Trond Giske lanserer sosialdemokratisk kraftpakke for innovasjon og nyskapning

Trond Giske lover inntil seks nye landsomfattende såkornfond og en kraftig forenkling av støtteordningene i regjeringens nye stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA. - Målet er flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative læringsmiljøer, sier Giske.

MER INNOVASJON, FLERE NYETABLERINGER: Statsråd Trond Giske lover forenkling for næringslivet, nye såkornfond og hjelp til internasjonal satsing i den nye stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA.

MER INNOVASJON, FLERE NYETABLERINGER: Statsråd Trond Giske lover forenkling for næringslivet, nye såkornfond og hjelp til internasjonal satsing i den nye stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA.

Regjeringen legger nå fram en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA. Meldingen innebærer en spissing av virkemidlene for å støtte opp om nyetableringer, innovasjon og videreutvikling. – Målet er flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative læringsmiljøer, sier statsråd Trond Giske i presentasjonen av stortingsmeldingen.

Inntil seks såkornfond
– Vi kommer til å komme med de nødvendige fullmakter og tiltaker i Revidert Nasjonalbudsjett om et par uker til å legge opp til inntil seks såkornfond. De skal treffe hele bredden av næringslivet, og er et av de mest kostbare tiltakene innenfor virkemiddelrammen til denne stortingsmeldinga, slår statsråden fast.

Såkornfond er fond av typen private equity som går inn med mindre investeringsbeløp i svært tidlige faser i et selskap, gjerne før selskapet har omsetning eller det er bevist om teknologien eller forretningsmodellen vil fungere. Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko enn f.eks. et venturefond. – Fondene skal bestå av både statlig og privat kapital, fremholder Giske.

Fondene skal investere i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. – Formålet med de nye fondene er å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer, opplyser Giske. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til innretning av den statlige deltakelsen i nye landsdekkende såkornfond i revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Kraftpakke
Stortingsmeldinga er en kraftpakke for næringslivet. Allerede stpr Innovasjon Norge og SIVA for 6.000 årlige finansieringssaker, 3.000 SkatteFUNN- og rådgivingssaker og 5,3 milliarder kroner i finansieringstilsagn. SIVA alene har 17 heleide datterselskaper, og eierandeler i ytterligere 126 innovasjons- og eiendomsselskaper – og står med en bokført balanse på 2,9 milliarder kroner. Med stortingsmeldinga peker regjeringa ut retningen for en enda mer omfattende hjelp til innovasjon og vekst i næringsvirksomheter i Norge.

Giske gjør en tydelig grenseoppgang mellom regjeringens aktive næringspolitikk og ønsket fra de borgerlige partiene om en såkalt «næringsnøytralitet» i næringspolitikken. – En aktiv næringspolitikk er utløsende der vi og vårt næringsliv har spesielle forutsetninger. Et lite land kan ikke bli best på alt, men vi kan bli verdensledende på noe. Særlig gjelder det der vi har aktivitet basert på naturgitte fortrinn, som energisektoren, marine næringer, maritimsektor eller reiseliv. Kapitaltilgang, forskning og utvikling, innovasjon og teknologiutvikling, eierskap eller utdanningsprogram kan være tiltak som styrker disse næringenes konkurranseposisjon internasjonalt, påpekte statsråden.

Styrker internasjonal satsing
Regjeringen vil styrke Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid. Gjennom sin kunnskap og tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt skal Innovasjon Norge gi informasjon om internasjonale muligheter og utfordringer, i tillegg til rådgivning og bistand til bedrifter som vil ut i verden. Det er Innovasjon Norges styre som avgjør hvor selskapet skal være til stede internasjonalt, men regjeringen vil be selskapet opprette et strategisk råd for å bistå med vurderinger om hvor næringslivet ser behov for rådgivning. Regjeringen mener vekstmarkeder i Asia og Afrika vil være viktige områder framover. Det legges også opp til et sterkere og mer formalisert samarbeid med SIVA om internasjonalisering.

Samtidig med at regjeringen vil hjelpe norske bedrifter med internasjonale satsinger, legger de fram nye tiltak for å tiltrekke internasjonale investeringer til Norge.

– Regjeringen ønsker å opprette Invest in Norway. Denne enheten skal være et kontaktpunkt som tilrettelegger dialog mellom internasjonale selskaper som vurderer å etablere virksomhet i Norge, og norske myndigheter og norsk virkemiddelapparat. Regjeringen vil gi Innovasjon Norge sekretariatsansvar for den nye enheten. Selskapet skal samarbeide tett med SIVA, Norges forskningsråd og andre relevante virkemiddelaktører, sier statsråden.

– Forenkling og spissing
I stortingsmeldingen legger regjeringen opp til en storstilt forenkling av søknadsprosesser og rapporteringsprosesser, og samtidig legges det opp til å spisse innsatsen. – Det er viktig for oss å forenkle næringslivets møte med Innovasjon Norge, sier Trond Giske. – Færre ordninger, mer oversiktelige støtteordninger, enklere søknadsprosedyrer, lettere tilgjengelige ordninger og forenklet rapportering er viktige stikkord i regjeringens politikk, sier Giske.

Stortingsmeldingen er tilgjengelig på nett, og du kan lese den på http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-22-20112012.html?id=680173

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

 

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.