Hvorfor ikke utrede ringvei rundt Elverum?

Med all mulig respekt for de meninger Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB) og Steinar Sætervadet fra Elverum SV bringer til torgs i lokalpressen sist uke: Dere forholder dere ikke til virkeligheten! Virkeligheten er at hovedveisystemet gjennom Elverum må tilpasses den øvrige veiutbyggngen i Norge. Nasjonale myndigheter avgjør pengebruken, og fylkespolitikere anbefaler overfor rikspolitikerne. Basis for anbefalinger og endelige beslutninger er de faglige vurderinger og den kunnskap man har om effekten av de vurderte tiltakene. Og da taper utredning av ringvei rundt Elverum så det synger etter. Av flere grunner.

Den første grunnen er at en ringvei RUNDT Elverum ikke løser problemene i SENTRUM av Elverum. Vi vet fra tellinger at nær 90 % av trafikken skal til eller fra sentrum. Da løser det ingenting å bygge ny vei som ikke skal til sentrum.

Den andre grunnen er tidsaspektet. Det er ingen forarbeider som i det hele tatt sier noe om hvor en slik ringvei er tenkt lagt, og hvordan man skal løse utfordringer knyttet til rasering av friluftsområder og redusert markatilgang, til tilførselsveier gjennom dagens etablerte bomiljøer, til jordvern og en lang rekke andre spørsmål. Når tilhengerne av ringvei ikke engang er villig til å si hvor veien skal gå og hvordan utfordringer skal løses, fortjener de ikke å bli tatt seriøst. Tidsmessig vil utredning av ringvei være umulig å få til innen fristen for å komme med i neste nasjonale transportplan (NTP). Vi snakker om tidligst en gang etter 2031. Altså minst 20 nye år med uløste trafikkproblemer i Elverum.

Den tredje grunnen er finansiering. I motsetning til den korte omkjøringsveien rundt Klepp som Sætervadet trekker frem, forsøker ringveitilhengerne i Elverum å skape en illusjon om en vei som ingen berøres negativt av. Da må veien for det første gå så langt unna sentrum at den blir svært lang. Dermed blir den også svært forurensende, svært arealkrevende, svært kostbar å bygge og svært kostbar å drifte. Når veien ikke løser hovedutfordringen – men heller skaper nye – er det ikke tenkelig at det skal tas penger fra GODE veiprosjekter andre steder i fylket for å finansiere et DÅRLIG veiprosjekt i Elverum. Da må Elverum betale sjøl, gjennom bompenger. Og man vil måtte ha en lokal pakkeløsning – der også de som kjører i sentrum betaler bompenger for den nye veien som de ikke kan bruke til å løse sitt transportbehov. Det blir for liten trafikk på en ringvei til at det er aktuelt med bompenger kun der.

Hvor mye er ringveitilhengerne villige til å avgiftsbelegge bilistene i Elverum? 30 kroner hver gang de starter opp bilen? 50 kroner? Vel – sannsynligvis må de enda mer opp i pris, for å bygge en vei som ikke løser problemene.

Jeg kunne ramset opp flere grunner for hvorfor utredning av ringvei taper så det synger etter, men spalteplassen gjør at jeg koker det ned til én setning: En ringvei tilbyr ingen troverdig løsning på de utfordringer Elverum står overfor i dag og i de nærmeste årene, og har sterkt mangelfullt forarbeid.

Og da bør ikke lokalpolitikerne la ringveitilhengernes manglende virkelighetsforståelse få forsinke prosessen slik at Elverum mister enhver mulighet til å komme inn på neste NTP. Her har vi å gjøre med en interessegruppe som, i likhet med de fleste interessegrupper, ikke er i stand til å se andre hensyn enn sitt eget formål. Fellesskapets interesser forsvinner fullstendig i urealistisk drømmeri. Gjør lokalpolitikerne knefall for eventyr og fiksjoner, kan de ikke påregne å bli hørt av hverken fylkespolitikere eller stortingspolitikere. Og da har Elverum skutt seg selv i foten med tanke på å trygge handel og næringsliv, offentlige institusjoner som sykehuset og en fortsatt posisjon som en sterk vekstkommune i Hedmark. Men utreder man i stedet videre de alternativene som er faglig fundert og realistiske å gjennomføre, kan grunnlaget legges for betydelige investeringer av offentlige veimidler i Elverum de nærmeste årene.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.