Ap markerer seg som Norges fremste skoleparti

På hver sin måte har både Høyre og SV «gått på trynet» i skolepolitikken. Høyre ved å ensidig fokusere på streberskoler, privatisering, eliteelever, gullknapper og diplomer – og SV gjennom at de ikke har vært i nærheten av å innfri de forventningene de skapte før valget i 2005, til tross for at de har hatt to av sine dyktigste politikere som ansvarlige for skole i løpet av de fire årene som har gått.

Samtidig kan Frps skolepolitiske alternativ oppsummeres med dumping av førsteklassinger og karakterer til åtteåringer.

Dermed etablerer Arbeiderpartiet seg som Norges fremste skoleparti.

I dag har statsminister Jens Stoltenberg og barneminister Anniken Huitfeldt lagt fram Arbeiderpartiets skolesatsing «Mer tid til læring!» for offentligheten.

I satsingen kommer Arbeiderpartiet med 10 konkrete tiltak som de ønsker å iverksette for å forbedre og fornye den norske skolen.

Mer tid til læring, ro i skolen og flere lærere var hovedbudskapet da tiltakene ble lagt frem.

– Vi vil avbyråkratisere lærerrollen. For mye av lærernes tid brukes på praktisk organisering, møter og planarbeid, sa Jens Stoltenberg under skolebesøket på Sten-Tærud skole i Skedsmo.

Tiltakene er gode, målrettede og tydelige. Velgerne får dermed et klart alternativ fra Arbeiderpartiet – en stemme på Ap vil være en stemme til Aps skolepolitikk i drakampen mellom de tre rødgrønne partiene dersom Ap/SV/Sp får flertall ved valget 14. september.

Lanseringen av den konkrete planen bærer bud om en hardere linje overfor regjeringspartner SV. SV har – gjennom at partiet har hatt skolestatsråden gjennom hele fireårsperioden – fått dominere regjeringens utdanningspolitikk. Dette har flere i Arbeiderpartiet vært misfornøyde meg, blant annet jeg selv. Planen skiller seg på flere punkter fra dagens gjeldende politikk, og vil forbedre skolen hvis den blir gjennomført. Ap har rett og slett en annen skolepolitikk enn det SV har — og Aps politikk er slik jeg ser det bedre for både lærere, elever og samfunnet.

Jeg tar meg den frihet å gjengi planen i sin helhet:

Arbeiderpartiets 10 mål for skolen

1. Flere lærere og lektorer

Vi trenger flere lærere og lektorer. For å få til dette må vi ha flere studieplasser på lærerutdanningen. Vi vil utvikle nasjonalt rammeverk som sikrer økt lærertetthet i skolen og styrke økonomien til kommuner og fylker slik at de kan ansette flere lærere på hver skole.

Vi vil sikre rekruttering og tilgang på lærere, lektorer og annet fagpersonell gjennom blant annet seniortiltak, ordninger for avskrivning av studielån for språk- og realfagslærere og tilbud om pedagogisk utdanning for annet fagpersonell som tar jobb i skolen.

2. Frigjort undervisningstid – flere yrkesgrupper inn i skolen

Vi vil avbyråkratisere lærerrollen. For mye av lærernes tid brukes på praktisk organisering, møter og planarbeid. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at lærerne kan konsentrere seg om kunnskapsformidling.

Skolene må organisere arbeidet sitt slik at lærerne får mer tid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Vi vil ha mer standardisering og systematisering av planarbeid- og rapporteringskrav, slik at mer av lærernes tid frigjøres.

3. Rett og plikt til etter- og videreutdanning

Læreren skal være oppdatert på fagene sine og ha evne til å lære bort. Vi vil styrke lærerutdanningen gjennom økt spesialisering og bedre pedagogikk- og praksisopplæring. Det skal være gode ordninger for etter- og videreutdanning. Alle lærere og lektorer skal ha rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert.

4. Ro i skolen

Arbeidsro er avgjørende for god undervisning. Læreren må få krav om og støtte til å lede elevene med naturlig autoritet.

Kontakten med foreldrene er viktig for at læreren kan framstå som en tydelig autoritet. Foreldre må få bedre informasjon om hvordan de kan bidra. Vi vil innføre tiltak som foreldreavtaler, foreldreskoler og økt timeressurs til foreldrekontakt for å bedre samarbeidet mellom skole og hjem.

5. Faste klasser og trygt læringsmiljø

Et godt læringsmiljø krever forutsigbarhet, struktur og trygghet. Arbeiderpartiet vil at alle elevene skal tilhøre en fast klasse eller fast gruppe hvor hoveddelen av felles opplevelser og læring i skolen skjer.

Alle skoler skal ha et systematisk arbeid mot mobbing.

6. Elevene skal lære mer

De første årene skal skolen gi elevene det beste grunnlaget for videre læring. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese og regne. Derfor vil vi styrke opplæringen i 1. til 4. trinn. Vi vil fortsette å styrke norsk, matematikk og engelsk. Timetallet skal utvides til 28 skoletimer i uka på barnetrinnet.

Skole og skolefritidsordning skal henge tettere sammen gjennom heldagsskolen. Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolefritidsordningen skal støtte opp om målene for mer læring. Vi vil gjøre kvaliteten i skolefritidsordningen bedre. Personalet må ha riktig kompetanse. Vi har som mål at alle skal få en time gratis SFO hver dag de fire første årene. Vi vil ha søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser slik at ingen stenges ute fra SFO på grunn av pris

7. De som trenger ekstra hjelp skal få det

Spesialundervisning og oppfølging skal gis så tidlig som mulig i skoleløpet. Hvis en elev ligger under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter, skal det umiddelbart iverksettes særskilt oppfølging. Tiltak kan være tettere oppfølging av eleven, differensiering av tempo og nivå eller bruk av andre læringsarenaer, læringsmetoder og læremidler i klassen.
Vi vil videreutvikle de nasjonale prøvene og obligatoriske kartleggingsprøvene som verktøy for skoleeier, skole og lærer til å sette i verk tiltak tidlig der det trengs både i grunnskole og videregående opplæring. Skoler som har spesielle problemer over tid skal få ekstra oppfølging.

8. Nye utfordringer i ungdomsskolen

For mange elever mister interessen for læring på ungdomstrinnet. Elever skal få faglig utvikling gjennom å velge opplæring fra videregående skole tilpasset ungdomstrinnets nivå. Det skal være et nært samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene. Elevene skal ha tilbud om leksehjelp.

Vi vil gjennomføre forsøk med et nytt arbeidslivsfag på ungdomsskolen. Faget skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.

9. Frafallet skal ned

Undervisningen i yrkesfagene i videregående opplæring skal gjøres mer faglig relevant og virkelighetsnær, og med større fleksibilitet slik at man kan ta hensyn til elevers ulike behov.

Vi vil videreutvikle lærekandidatordningen og forsøkene med praksisbrev. Vi vil etablere praksisveien som et ordinært løp mot full fagutdanning, der hele opplæringen foregår i arbeidslivet.

For å få nok læreplasser vil vi forsterke samarbeidet med partene i arbeidslivet, og stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn flere lærlinger. Vi har som mål å lovfeste retten til læreplass.

Kvaliteten i de studieforberedende programmene må styrkes slik at elevene får et godt grunnlag for videre studier. Vi vil at elever på studieforberedende program skal kunne ta deler av fag innenfor høyere utdanning.

10. Elevene skal møtes i en felles skole

Et av de største fortrinnene til norsk skole er at alle barn fra samme sted møtes i den samme skolen, uavhengig av foreldrenes inntekt. Sosialt fellesskap og samarbeid i skolen bidrar til færre konflikter i det norske samfunnet. Dette vil vi bevare.

Vi vil derfor styrke og utvikle den offentlige fellesskolen og hindre nye forsøk på å privatisere norsk skole. Kunnskap og utdanning skal ikke fordeles etter lommebok og markedsprinsipper.

Private skoler basert på pedagogisk eller religiøst alternativ skal fortsatt være et supplement til den offentlige fellesskolen.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.