Arbeiderpartiet med konkret plan for bedre eldreomsorg og trygg alderdom

Statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har fått med seg Gro Harlem Brundtland på å legge frem Arbeiderpartiets eldreplan. Planen er en konkret, forpliktende og ambisiøs plan for bedre eldreomsorg og tryggere alderdom for alle – ikke kun for de som kjøper seg private forsikringsløsninger gjennom høyrepartienes markedstilpassede omsorgstjenester.

Planen består av 10 tiltak, som alle sammen skal gjennomføres  dersom Arbeiderpartiet får fornyet tillit av velgerne ved valget 14. september.

Her er planen i sin helhet:

Arbeiderpartiet vil at alle skal kunne ha en god og aktiv alderdom. Eldre skal ha gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. De som trenger hjelp skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv.

På mange områder er dagens tilbud og tjenester ikke bra nok. Vi vet dessuten at eldre mennesker vil utgjøre en voksende andel av befolkningen i årene framover. De siste årene har styrkingen av pleie- og omsorgstjenestene i kommunene i stor grad kommet yngre brukere til gode. Det har vært et viktig løft. I årene framover er det de eldre som skal prioriteres. For oss er en styrking av eldreomsorgen og andre deler av velferdstilbudet viktigere enn skattekutt til de som har nok fra før.

Arbeiderpartiet vil fram til 2015 ta et krafttak for de eldre. Vi vil styrke kvaliteten, styrke kunnskapen og sikre nok kapasitet i omsorgstjenesten. Vi vil bedre de eldres helsetilbud, bygge ut kulturtilbud og sikre eldres innflytelse.

5 tiltak for en verdig eldreomsorg

 

1) Styrke kvaliteten gjennom en verdighetsgaranti:

Alle som mottar eldreomsorg skal ha rett til et verdig tjenestetilbud. Vi vil derfor innføre en verdighetsgaranti som styrker de eldres rettigheter, og som hever kvaliteten i eldreomsorgen. Endringene i kommunehelsetjenesteloven og forslaget til ny forskrift skal stille krav til kommunene om å ivareta følgende hensyn i tjenestetilbudet:

  • En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand

  • Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider

  • Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene

  • Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål

  • Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.

  • Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen

  • Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.

  • Lindrende behandling og en verdig død.

Dersom lov og forskrift ikke følges opp, skal dette kunne påklages til helsetilsynet i fylket.

2) Øke utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.

Arbeiderpartiet har som mål at kommunene skal få tilskudd til det antall sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger som er nødvendig for å sikre nok kapasitet i pleie- og omsorgssektoren innen 2015. Hvis søknadstilgangen tilsier det, vil vi gi tilskudd til mer enn de 12 000 enheter som er lagt til grunn i dagens tilskuddsordning til heldøgns omsorgsboliger og sykehjem. Alle nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger som bygges skal være tilpasset mennesker med demens.

Arbeiderpartiet vil øke dag- og aktivitetstilbudet for å styrke innholdet i omsorgstjenestene. Vi vil innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagtilbud for demente.

3) 12 000 flere årsverk i pleie og omsorgstjenesten innen 2015

Verdighetsgarantien skal blant annet oppfylles gjennom flere årsverk i pleie- og omsorgstjenestene. I perioden fra 2008 til 2015 har Arbeiderpartiet som mål å etablere 12.000 flere årsverk i pleie og omsorgstjenesten. Vi vil legge til rette for dette gjennom en styrket kommuneøkonomi.

Årsverkene skal gi flere ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten, og også bidra til å bygge opp tilbudet innenfor forebyggende tiltak, behandling, eldresenter, aktivitetstilbud, avlastning og rehabilitering.

Arbeiderpartiet har som mål at de som mottar tjenester i eget hjem skal ha faste hjemmehjelpere, innflytelse på hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres.

4) Bedre legetjeneste og styrket kompetanse

Arbeiderpartiet vil sørge for en god og faglig sterk legetjeneste ved sykehjem ved å øke antall leger i kommunene den neste 4-årsperioden. Vi vil gi spesialisthelsetjenesten et medansvar for kompetanseoppbygging og kompetanseutveksling i kommunesektoren. Det må legges mer vekt på kunnskap om eldres sykdommer og behov i legeutdanningen. Vi vil utdanne flere geriatere.

Ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren skal få tilbud om fagopplæring. Vi vil styrke kompetansen hos de ansatte gjennom opplæringstiltak i blant annet ledelse, etikk og ernæring. Vi vil styrke etter- og videreutdanningstilbudene slik at ansatte får muligheter til faglig påfyll.

5) Firedoblet innsats til forskning på pleie og omsorg

Det er for lite kunnskap om sykdommer knyttet til eldre og for lite systematisk utviklingsarbeid innenfor omsorgstjenestene. Vi vil firedoble innsatsen til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pleie og omsorg. Dette tilsvarer en styrking fra 20 til 80 millioner kroner.

5 tiltak for en god og aktiv alderdom

 

1) Sikre møteplasser og kunnskap

Arbeiderpartiet vil etablere tilskuddsordninger for eldresentra, besøkstjenester og andre former for møteplasser.

Vi vil at kommunene skal trekke inn frivillige organisasjoner, biblioteker og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IKT. Arbeiderpartiet vil utvikle tilbudene med seniorakademi slik at flere pensjonister får tilgang til ny kunnskap.

2) Gratis årlig tannhelsekontroll for eldre

I neste stortingsperiode vil vi etablere gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år. Vi vil sørge for at det offentlige gradvis tar et større ansvar på tannhelsefeltet.

3) Styrke oppfølgingen av eldre pasienter.

Kommunehelsetjenestene skal styrkes ved at det blir flere fastleger med bedre tid til pasientene. Dette er en viktig del av samhandlingsreformen, og vil blant annet legge grunnlag for mer rehabilitering og bedre etterbehandling av pasienter som har vært på sykehus.

Arbeiderpartiet vil bygge ut lokalmedisinske sentra som blant annet skal gi eldre pasienter et bedre helsetilbud før, etter og i stedet for sykehusbehandling.

4) Mer innflytelse

For å styrke eldres innflytelse vil Arbeiderpartiet beholde og rekruttere eldre til politiske verv på alle nivå. Arbeiderpartiet vil gjøre mer aktiv bruk av eldrerådene i kommunene, og beholde dette som en lovpålagt ordning.

5) Tredoble bevilgningene til den kulturelle spaserstokken

Eldre skal ha tilgang til gode kulturtilbud og de skal ha mulighet for å leve aktive og innholdsrike liv. Vi vil tredoble bevilgningene til den statlige ordningen den kulturelle spaserstokken som gir støtte til kulturtiltak for eldre over hele landet, en økning fra 20 til 60 millioner kroner. Dette vil gi kulturopplevelser tilrettelagt for alle, også de som pga sykdom/funksjonshemming har vanskelig med å ta seg fram til de ordinære kulturarenaene.

Denne planen inneholder våre målsettinger for viktige sider av vår politikk for eldre fram mot 2015. Hvor langt vi kommer i å gjennomføre våre målsettinger avhenger både av den økonomiske situasjonen og av hvordan Stortinget blir sammensatt i perioden.

Vi vil ha et samfunn som er trygt og verdig for alle. Nå er det de eldres tur. 

Presseomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566363
http://www.dagbladet.no/2009/08/11/nyheter/gro_harlem_brundtland/arbeiderpartiet/politikk/innenriks/7600901/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566392
http://www.dagbladet.no/2009/08/11/nyheter/valg09/politikk/innenriks/arbeiderpartiet/7604520/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/ap-lover-sykehjemsplass-til-alle-som-trenger-det-2853528.html
http://www.dagbladet.no/2009/08/13/nyheter/valg09/politikk/innenriks/regjeringen/7625900/
http://www.dagbladet.no/2009/08/13/nyheter/innenriks/politikk/valg09/frp/7635349/
http://www.dagbladet.no/2009/08/13/nyheter/eldreomsorg/innenriks/valg09/politikk/7638670/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576745

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.