Barnehageaksjon på sviktende grunnlag?

Når Private Barnehagers Landsforbund (PBL) går til aksjon for «kvalitet i barnehagene», er det veldig mye som tyder på at aksjonen skjer på fullstendig sviktende grunnlag. Får PBL det som de vil, blir resultatet det stikk motsatte av det PBL sier de vil.

La oss ta PBLs argumentasjonen punkt for punkt – og plukke dem fra hverandre. Så ser vi hva vi sitter igjen med til slutt:

Påstand 1: PBL hevder at de ansatte i private barnehager har dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser enn de ansatte i offentlige barnehager.

Her er det minst tre ting å si.

For det første: Nei, dette er galt. Jeg vet ganske mye om akkurat dette, fordi jeg høsten 2003 var med på å etablere en privat barnehage i Elverum – Hakkebakkeskogen barnehage – som stod ferdig høsten 2004. Jeg har sittet i styret i barnehagen i et par år, og er nå leder av Samarbeidsutvalget. Begge barna mine går der.

Og de ansatte har ikke dårligere lønnsforhold enn ansatte i kommunale barnehager. Ikke har de dårligere pensjonsforhold heller. Og ikke dårligere arbeidsforhold. På mange områder er det faktisk bedre lønns-, pensjons- og arbeidsforhold hos oss enn det er i kommunale barnehager.

Så hvorfor påstår da PBL at de ansatte i private barnehager har det verre enn de ansatte i offentlige barnehager? Jo, det er én hovedgrunn:

PBL skiller i sin argumentasjon ikke mellom ideelle non-profit-barnehager som Hakkebakkeskogen (som er en foreldreeid barnehage for 68 barn), og kommersielle utbyttebarnehager der det sitter en investor som eier – og vil ha avkastning på kapitalen sin.

I barnehager som ikke har overskudd som formål har man råd til å gi de ansatte gode lønnsvillkår og arbeidsforhold. Men i utbyttebarnehager har man ikke råd til det – for da blir det dårlig med utbytte!

Her opplever jeg rett ut at PBL skyver de mange ideelle foreldredrevne barnehagene foran seg i en kamp for utbyttebarnehagenes fortsatte mulighet til å ta utbytte på bekostning av de ansatte og ungene.

For det andre: Hvis påstanden fra PBL hadde vært riktig – så beskriver den altså dagens tilstand. Hvorfor kjemper PBL for å beholde dagens tilstand hvis PBL er misfornøyd med den? Det virker helt ulogisk – med mindre man faktisk ser at dagens tilstand er bedre egnet for utbyttebarnehager enn det som vil være situasjonen etter endringen regjeringen har foreslått.

Og for det tredje: En taktikk som går ut på å stakkarsliggjøre de private barnehagene i det offentlige rom, er som å pisse i buksene for å holde varmen en kald vinternatt – det kan hjelpe der og da, men på litt sikt gjør man vondt verre. For hva skjer hvis foreldrene som ser etter aktuelle barnehager til sine små begynner å tro på PBLs elendighetsbeskrivelse? Vil man søke barna sine inn i barnehager der de ansatte er underbetalt, med svake pensjonsrettigheter og dårlige arbeidsforhold? Vil ikke foreldrene spørre seg om dårlige arbeidsforhold for de ansatte ettervert gi dårligere tilbud for smårollingene? Vil ikke foreldrene heller søke seg bort fra disse kummerlige privatbarnehagene og over til kommunalt drevne barnehager med anstendige lønns-, pensjons- og arbeidsforhold?

Påstand 2: PBL hevder at de private barnehagenes skjebne overlates til en bunnskrapt kommuneøkonomi med regjeringens forslag

Dette er galt. Regjeringens forslag går ut på å pålegge kommunene en finansieringsplikt for de private barnehagene, og med denne plikten følger det også svært mange penger. Alle penger som i dag brukes av staten på barnehager, skal i framtida brukes av kommunene – på barnehager. Det er derfor ingen som helst grunn til å frykte kommuneøkonomien når det gjelder de private barnehagenes framtid.

Det som det derimot ER grunn til å frykte, er at noen politiske partier vil prioritere annerledes enn det PBL ønsker. Men da er ikke spørsmålet lenger knyttet til hvilket myndighetsnivå som har ansvaret for barnehagene – det er tvert om knyttet til politikk og demokrati. Hvis velgerne stemmer på et parti som ønsker å nedprioritere barnehagene – for å f.eks. gi skattekutt til samfunnets rikeste i stedet – så er det altså slik i vårt demokrati at velgerne bestemmer dette.

Velgerne kan pr. i dag bestemme – på nasjonalt nivå – at skattelette er viktigere enn gode barnehager for ungene våre. Og slik mener PBL åpenbart at det fortsatt skal være, ettersom de med nebb og klør kjemper mot endringen. Regjeringens forslag er at dette skal ikke rikspolitikerne legge seg særlig opp i – men overlate til lokalpolitikerne, som best vet hvordan de lokale forholdene er i hver enkelt kommune.

Her er jeg enig med regjeringen.

Hvis lokalpolitikere ser behov for å prioritere satsing på barnehager – da syns jeg de skal få muligheten til det. Og ikke bli overkjørt av rikspolitikere som ønsker noe helt annet.

Når regjeringen i tillegg innfører en finnsieringsplikt for alle private barnehager som er igangsatt innen utgangen av 2010, da mener jeg dette blir «stor ståhei for ingenting». For hittil har jeg til gode å høre om lokalpolitikere som vil rasere barnehagene i sin kommune. Dersom slike etterhvert begynner å ymte frampå om hva de vil, er det opptil velgerne i den aktuelle kommunen å enten støtte en nedprioritering av barnehager – eller å stemme på partier som vil prioritere barnehager høyt.

Verre er det faktisk ikke.

Det heter demokrati. Og demokratiets rammer utvides ved gjennomføring av regjeringens forslag.

Påstand 3: PBL hevder at NYE private barnehager vil lide en verre skjebne enn i dag

Her har PBL rett.

Og denne endringen er bra, i motsetning til hva PBL sier.

I dag er vi i slutten av en tidsepoke der myndighetene har pøst på med ressurser for å nå målet om full barnehagedekning. Denne ressursbruken har gjort det mulig for private barnehageentreprenører å tjene svært gode penger på barnehager i flere år – vel å merke hvis de har latt inntjeningen skje på bekostning av de ansatte og/eller ungene.

Denne ressursbruken mener jeg har vært fornuftig – fordi den rett og slett har skapt full barnehagedekning, der alle som trenger plass nå skal få plass. Med loven i hånd kan du kreve en plass i barnehage – og få det.

Men når epoken med voldsomme utbygginger er over, da må politikken også endres – noe annet ville vært en voldsom sløsning med skattepengene våre. At man automatisk skal få voldsomme økonomiske ressurser fra det offentlige for å bygge opp en overkapasitet i en situasjon der alle kommuner har full barnehagedekning, er en totalt meningsløs bruk av offentlige midler.

Derimot er det svært fornuftig om lokalpolitikerne selv avgjør barnehagepolitikken i sin kommune, og herunder en eventuell videre barnehageutbygging – basert på lokale forhold – når målet om full barnehagedekning er nådd, og lovfestet rett er innført. I noen kommuner – særlig i kommuner med fraflytting og/eller fallende barnetall – vil det være helt meningsløs bruk av ressursene å gi tilskudd til etablering av nye barnehager. Rett og slett fordi nye aktører vil sparke beina under driftsgrunnlaget for de som allerede eksisterer. Mens i kommuner med økende barnetall, vil politikerne kunne gjøre andre vurderinger – og støtte nybygging av barnehager for å imøtekomme det økende behovet.

Dette er jo demokrati. Dette er noe vi skal trykke til brystet, omfavne og være glade i – ikke noe vi skal frykte og forsøke å jage på flukt!

Påstand 4: PBL hevder at likebehandling mellom private og offentlige barnehager forsvinner hvis loven endres

Dette er ikke riktig. Og det er to grunner til det.

Grunn nummer en er at det ikke er likebehandling i dag. Da kan den heller ikke forsvinne… Private utbyttebarnehager utnytter arbeidskraft og arbeidsvillkår – og indirekte dermed også ungene – for å skape et overskudd til en privat investor. Denne situasjonen kjemper altså PBL for å beholde – og bruker som argument at en endring vil fjerne likebehndlingen (!). Jeg syns det blir komisk.

Den andre grunnen er altså at regjeringen altså innfører en finansieringsplikt som pålegger kommunene å finansiere de private barnehagene. Men skal de få finansiering på linje med kommunale barnehager, må vi som foreldre også kunne forlange at de drives på linje med kommunale barnehager. Og som kjent betaler ikke kommunale barnehager ut utbytte til en eier… Private barnehager som holder seg på minimum samme lønns- pensjons- og arbeidsvillkår som kommunale barnehager har dermed ingenting å frykte.

Mens utbyttebarnehager med dårligere betingelser for både ansatte og unger har kanskje noe mer å frykte.

Og slik bør det jo være! Det skal ikke lønne seg å tilby dårlig kvalitet. Og jeg har ennå til gode å møte småbarnsforeldre som mener det er viktigere med utbytte til barnehageeiere enn gode arbeidsvillkår for de ansatte som skal ta vare på ungene deres.

På samme måte har jeg til gode å møte førskolelærere som har valgt dette yrket for å kunne bidra til at storinvestorer skal sikres god avkastning på kapitalen sin.

Min konklusjon blir:

* Får PBL det som de vil, blir kvaliteten på barnehagetilbudet skadelidende.
* Får PBL det som de vil, blir kvaliteten på lokaldemokratiet skadelidende.
* Får PBL det som de vil, vil utbyttebarnehagene kunne fortsette sin virksomhet uforandret.
* Får PBL det som de vil, vil ansatte i de kommersielle utbyttebarnehagene fortsatt få dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser enn ansatte i ikke-kommersielle private barnehager og ansatte i kommunale barnehager.

La meg legge til et siste moment:

Får PBL det som de vil kan de egentlig skifte forkortelse til KUL – Kommersielle Utbyttebarnehagers Landsforbund.

Statsråden for barnehagesaker, Bård Vegard Solhjell, har forøvrig omtalt PBL-aksjonen i sin egen blogg. Han har en langt mer imøtekommende holdning til aksjonistene enn det jeg har – men er uansett absolutt verdt å lese.

Oppdatering: Fredrik Mellem slår på sin blogg fast at dette ikke er en streik, men en lockout. Det har han helt rett i. Noen som derimotIKKE har rett, er Filip Rygg og Bergen Krf som påstår at norsk venstreside lider av privat-allergi. Hadde jeg hatt en slik allergi ville jeg vel hverken vært med på å etablere en privat barnehage, sagt ja tilverv i den eller søkt barna mine inn i den? Men det har jeg altså gjort – i likhet med en lang rekke andre folk som har sitt politiske ståsted på venstresiden.

Presse: TV2 TV2 Dagbladet VG

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.