Ap-vedtak: Vil ha arbeidslivsreform for et trygt og anstendig arbeidsliv

REFORM: Arbeiderpartiet vil ha en reform for arbeidslivet der kampen mot sosial dumping trappes opp, der det strammes kraftig inn i adgangen til midlertidige ansettelser, der det kreves tariffavtale i tilknytning til offentlige innkjøp og der EU/EØS-pålegg ikke skal aksepteres hvis de svekker norsk evne til selv å regulere forhold i arbeidslivet gjennom lov eller tariffavtale. Foto: Illustrasjonsbilde (Pexels.com)

Styrking av arbeidsmiljøloven, tydeliggjøring av arbeidsgiveransvaret, innstramming i muligheten for å omgå arbeidsgiveransvaret ved å organisere ansatte i enkeltpersonforetak og egne selskaper, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett og et tydelig nei til EU/EØS-pålegg som svekker norsk evne til selv å regulere forhold i arbeidslivet gjennom lov eller tariffavtale.

Dette er noen av de sentrale punktene som Arbeiderpartiets landsstyre har vedtatt på sitt møte i Folkets Hus på Youngstorget 19. september.

Vedtaket innebærer en opptrapping av Arbeiderpartiets arbeid mot sosial dumping, og for et inkluderende, trygt og anstendig arbeidsliv.

Særskilt innsats overfor unge

Arbeiderpartiet retter særlig fokuset mot unge arbeidstagere. – De skal møte et arbeidsliv som er trygt, forutsigbart og som gir en lønn å leve av, fastslår partiet i vedtaket.

– Det skal tilbys hele, faste stillinger i et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, slår Arbeiderpartiets landsstyre videre fast. De avviser dermed blank Høyres, Frps og Venstres linje om å «anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet».

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått økt skattefradrag for fagforeningskontingenten som et konkret tiltak for å stimulere flere til å melde seg inn i en fagforening og dermed bidra til høyere organisasjonsgrad i arbeidslivet. Dette gjentar partiet i det nye vedtaket fra landsstyret.

– Doble fagforeningsfradraget og lage en forpliktende plan sammen med partene i arbeidslivet for å øke organisasjonsgraden blant unge, heter det i et av de sentrale punktene i det nye Ap-vedtaket.

Krav om tariffavtale

Partiet går inn for å forsterke kravene til offentlige innkjøp. – Arbeiderpartiet går inn for å benytte seriøsitetskrav og krav om tariffavtale også ved innkjøp av tjenester til offentlig sektor, herunder helse- og omsorgssektoren. Tillitsvalgte i virksomheter som kjøper inn tjenester skal gis innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren, heter det i vedtaket som nå er Arbeiderpartiets gjeldende politikk.

Partiet går også inn for å etabler een nullvisjon for hardt skadde og døde i norsk arbeidsliv, og stiller økt krav om opplæring av GMS fra arbeidsgivere for unge arbeidstagere, samt krav til Arbeidstilsynet om økt prioritering av unge arbeidstageres arbeidsforhold.

Vil utrede maktbalansen i arbeidslivet

Om Arbeiderpartiet får det som de vil, blir det igangsatt en maktutredning for arbeidslivet. Der skal maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere kartlegges.

– Utredningen skal blant annet se på organisasjonsgrad og påvirkningsmuligheter, arbeidstakernes medbestemmelse, bedriftsdemokrati, overvåkning av arbeidstakerne, hindringer mot organisering og amerikanisert ledelse, sier Arbeiderpartiets landsstyre.

Verne den norske arbeidslivsmodellen mot uthuling

Arbeiderpartiet slår fast at utvidelsen av EØS i 2004 har endret det norske arbeidslivet. Partiet slår i vedtaket fast at det i denne sammenheng må settes inn tiltak for å sikre at alle arbeidstakere i Norge har en trygg arbeidshverdag.

– Myndighetene må utnytte handlingsrommet innen EØS for nasjonale tiltak. Slik kan internasjonale avtaler bidra til å styrke grunnpilarene i det norske arbeidslivet. Dessverre benytter ikke dagens regjering handlingsrommet som finnes, og derfor er det avgjørende at Stortinget er aktive for å sikre norske interesser, sier Arbeiderpartiets landsstyre.

Og de slår fast: – Dersom det oppstår motstrid mellom våre ambisjoner for et trygt og seriøst arbeidsliv og nye pålegg fra EU vil hensynet til norske arbeidstakere være det viktigste for Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet vil sikre at Stortinget kommer tidligere på banen i viktige EØS-saker slik at man kan påvirke forhandlingene i EU og utnytte handlingsrommet for å sikre den norske arbeidslivsmodellen. Arbeiderpartiet vil ikke akseptere endringer som innebærer svekkelser av norsk evne til selv å regulere forhold i arbeidslivet gjennom lov eller tariffavtale, heter det i Arbeiderpartiets vedtak.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Illustrasjonsbilde (Pexels.com)
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.