Dette er de 270 løftebruddene

Her er de 270 løftene statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ikke klarte å nå.

MANGE LØFTEBRUDD: Erna Solberg og hennes regjering noterer seg for hele 270 løftebrudd. Til sammenligning var det kun 88 løftebrudd etter Jens Stoltenbergs fire første år. Foto: Eirik Helland Urke/Flickr.com (fotografert under Nordiske Mediedager 2013)

LØFTEBRUDDREGJERING: Erna Solberg og hennes regjering noterer seg for hele 270 løftebrudd. Til sammenligning var det kun 88 løftebrudd etter Jens Stoltenbergs fire første år.
Foto: Eirik Helland Urke/Flickr.com (fotografert under Nordiske Mediedager 2013)

Her er de 270 løftene statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ikke klarte å nå.

Fasiten etter fire år med Høyre og Frp i regjering er ny norgesrekord i løftebrudd. Dette fremgår av en grundig gjennomgang utført av nettstedet Holderdeord.no.

Til sammenligning: I juni 2009 presenterte VG en oversikt over 88 løfter som Jens Stoltenbergs regjering ikke klarte å innfri fullt ut. Mange av løftene var delvis innfridd, og en del av dem ble innfridd umiddelbart etter artikkelens publisering, f.eks. løftet om full barnehagedekning. Artikkelen har vært delt tusenvis av ganger, særlig av Arbeiderpartiets motstandere, som et slags trumfkort i sosiale medier der poenget har vært å svekke tiltroen til at Arbeiderpartiet gjennomfører valgløftene sine.

Norgesrekord i løftebrudd
Nå har nettstedet Holderdeord.no gjennomgått løftene fra Erna Solbergs regjering, slik de fremkommer i regjeringsplattformen «Sundvoldenerklæringen». Dette er en erklæring der regjeringspartiene Høyre og Frp fremforhandlet enighet med Venstre og Krf om politikken som skulle føres i de fire årene 2013 – 2017.

For høyrepartiene må dette være begredelig lesning.

Hele 270 løftebrudd er fasiten etter fire år med Erna Solberg og Siv Jensen.

Og det attpåtil med et flertall i Stortinget bak seg.

Det er altså tre ganger så mange løftebrudd i Erna Solbergs regjeringstid som det var med Jens Stoltenberg. For sammenligningens skyld, regnes «delvis innfridde» løfter som løftebrudd, ettersom det var slike som lå til grunn for tallet 88 når det gjaldt Stoltenberg-regjeringen i 2009.

64 løfter kan ikke etterprøves
Men det er verre. For i tillegg til de sikre løftebruddene er det hele 64 løfter der det ikke lar seg etterprøve hvorvidt løftene er oppfylt eller ikke!

Vi er dermed oppe i potensielt 331 løfter som regjeringen enten har brutt eller der det er umulig å etterprøve om de er innfridd!

Regjeringen Solberg tar dermed lett posisjonen som løftebruddregjering når historien om dens politiske ettermæle skal skrives.

For ordens skyld: Holderord.no har summert de fullstendig brutte løftene og de delvis brutte løftene til 267. Avrundingen til 270 er gjort av Sosialdemokraten.no etter å ha kikket på de ikke-etterprøvde, som av Holderdeord.no er angitt til å være 64. Men ved en gjennomgang finner vi at minst tre av disse ikke-etterprøvbare faktisk ER etterprøvbare, og ikke er innfridd. Totaltallet blir således 270 sikre løftebrudd, og ytterligere 61 løfter som ikke er etterprøvbare.

La oss se nærmere på hvordan løftebruddene fordeler seg.

Helse- og omsorgsdepartementet
Her er det utrolige mengder med løftebrudd. Bare for dette departementet alene, er det 35 brutte løfter.

Her er noen av de mest alvorlige løftebruddene innen dette politikkfeltet:

 • «Regjeringen vil endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene.»
 • «Regjeringen vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.»
 • «Regjeringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern.»
 • «Regjeringen vil bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet.»
 • «Regjeringen vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for personer med psykiske helseutfordringer, herunder sikring av botilbud for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering.»
 • «Regjeringen vil forbedre de HIV-smittedes livssituasjon»
 • «Regjeringen vil åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.»
 • «Regjeringen vil gjennomføre kvalitetsundersøkelser i sykehusene og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget.»

Samferdselsdepartementet
Regjeringen skryter av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og forsøker å omtale ham som «tidenes beste samferdselsminister». Dette er selvsagt lett å være uenig i.

Men når det kommer til løftebrudd, er det neppe noen tidligere samferdselsminister som rekker ham til knærne. Se bare på denne lista over brutte løfter:

 • «Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps.»
 • «Regjeringen vil ikke redusere ambisjonene for investering i vei eller jernbane som følge av reduksjon i bompengeinnkrevingen.»
 • «Regjeringen vil sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål.»
 • «Regjeringen vil tilrettelegge for bedre sikkerhet og større skip gjennom økt seilingsdybde og -bredde, og endret merking i innseilingskorridorer.»
 • «Regjeringen vil fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.»
 • «Regjeringen vil utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder.»
 • «Regjeringen vil åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges.»
 • «Regjeringen vil legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene.»
 • «Regjeringen vil utvide fergeavløsningsordningen på riksveier.»
 • «Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annen innen skinnegående transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser og drift av fergestrekninger.»
 • «Regjeringen vil åpne for at drosjesentraler og bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som andre bedrifter.»
 • «Regjeringen vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi.»
 • «Regjeringen vil sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler.»
 • «Regjeringen vil redusere avstandsulempene og transportkostnadene [for industrien utenfor de store byene] gjennom en storstilt satsing på hovedveiene. Regjeringen vil også øke satsingen på annen infrastruktur.»
 • «Regjeringen vil gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med sikte på å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur.»
 • «Regjeringen vil utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.»
 • «Regjeringen vil utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.»
 • «Regjeringen vil modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper.»
 • «Regjeringen vil sikre at dagens belønningsordning for kollektivtransport i de største byene baseres på objektive kriterier og dokumenterbare resultater.»
 • «Regjeringen vil bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre.»
 • «Satsing på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover vedtatt Nasjonal transportplan 2014-2023, og bompengeandelen i nye prosjekter reduseres.»
 • «Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for store utenlandske entreprenører å legge inn anbud på norske samferdselsprosjekter.»
 • «Regjeringen vil søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip.»
 • «Regjeringen vil legge frem en langsiktig plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.»
 • «Regjeringen vil prioritere krysningsspor på viktige godstraseer og skinnegående persontransport i og rundt storbyene.»
 • «Regjeringen vil øremerke deler av årsavgiften til det nye veiselskapet.»
 • «Regjeringen vil utarbeide en nasjonal motorveiplan.»
 • «Regjeringen vil etablere en belønningsordning for sykkeltiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak, blant annet for skoleveier.»
 • «Regjeringen vil sikre en miljømessig trygg og forsvarlig løsning for U-864 utenfor Fedje i Hordaland.»
 • «Regjeringen vil sørge for jevnlig måling av brukertilfredsheten med riks- og fylkesveinettet.»
 • «Regjeringen vil la Posten få økt handlingsrom for bedre å kunne tilpasse seg økt konkurranse og endrede brukerbehov.»
 • «Regjeringen vil fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd.»
 • «Regjeringen vil ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveier dimensjoneres til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er dermed politisk ansvarlig for hele 33 løftebrudd i disse fire årene.

I tillegg er det en rekke ikke-etterprøvbare løfter på dette feltet, for eksempel: «Regjeringen vil styrke infrastrukturen for å gjøre større deler av landet mer tilgjengelig.» og «Regjeringen vil sørge for økt trafikksikkerhet, og kortere og mer forutsigbar reisetid, for næringslivet og innbyggerne.»

For nærmere detaljer rundt de øvrige departementene og hvilken fremgangsmåte og metode som er benyttet, kan du gå direkte til Holderdeord.no og se på den grundige løftesjekken de har gjort av Erna Solberg og mannskapet hennes.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.