Foreldre som mishandler sine barn til døde

Reportasjene i mediene den siste tida om foreldres dødelige vold og drap av egne barn, har sjokkert oss alle. Et lite lyspunkt er at vi har en regjering og en justisminister som allerede i mange år har gjort en formidabel innsats mot vold i nære relasjoner. Uten innsatsen fra særlig Knut Storberget for å løfte dette problemfeltet inn i aktiv politikk, ville barnas situasjon vært verre enn den er. En egen handlingsplan med ikke mindre enn 50 konkrete tiltak er iverksatt, og resultatene ser vi tydelig.

Barns rettssikkerhet er styrket betraktelig. Det er opprettet egne barnehus for å gi bedre tilbud til barn som utsettes for overgrep ved at blant annet medisinsk undersøkelse, dommeravhør og behandlingtilbys samlet. I år åpner enda et barnehus, denne gangen i Stavanger. Jeg våger påstanden om at ingen barnehus ville blitt etablert uten Storbergets innsats.

I fjor sommer åpnet en nasjonal alarmtelefon for barn og unge, hvor både barn og unge selv, samt bekymrede voksne får mulighet til å si fra om sin bekymring for et barn som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Alarmsentralen har telefonnummer116111 og nettadressen er www.116111.no. Bare det første halvåret var det over 2000 som ringte alarmtelefonen.

Voldsoffererstatningsloven er endret slik at hvis et barn opplever vold mot nærstående person, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, har barnet rett til oppreisningserstatning. Og i den nye straffeloven som ble vedtatt i stortinget i mai 2009, er den øvre strafferammen for mishandling i nære relasjoner økt fra 3 til 6 år, og for grov mishandling fra 6 til 15 år. Det også lagt opp til en betydelig straffeskjerpelse innenfor disse strafferammene. Dersom barn er vitne til volden som utøves, skal dette tillegges skjerpende vekt i straffeutmålingen.

For å styrke rettssikkerheten for små barn i alderen 0 til 3 år som dør plutselig og uventet, skal det gis et obligatorisk tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten. Hovedformålet er å fastsette dødsårsak samt å fremskaffe kunnskap i forebyggingsøyemed. Dersom dødsfallet kan skyldes en straffbar handling, skal det gis melding til politiet.

Alle politidistrikter er nå pålagt å ha minstestandard 100% stilling for familievoldskoordinator. Denne stillingsfunksjonen omfatter også koordinering av seksuelle overgrepssaker. Det er i dag en rekke politidistrikter som har avdelinger eller team for etterforsking av vold og seksuelle overgrep.

Innsatsen for å beskytte og hjelpe barn som er utsatt for vold i nære relasjoner styrkes gjennom å videreføre prosjektet ”Barn som lever med vold i familien”.

Det er behov for å styrke kompetansen til lærere, førskolelærere og annet relevant personell når det gjelder å avdekke vold mot barn, gi støtte til barn som har vært utsatt, og kunnskap om hvilke instanser som kan bistå når det avdekkes tilfeller av vold,

Nytt forsknings- og utviklingsarbeid iverksettes., og arbeid som allerede er i gang videreføres. Politidirektoratet evaluerer politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Det gjennomføres omfangsundersøkelser om forekomsten av vold mot barn i nære relasjoner.

Holdninger skal endres. Som et resultat av handlingsplanen er det allerede gjennomført en rekke tiltak, bl.a. Har teaterforestillingen «Sinna Mann» sammen med en opplysnings- og informasjonskampanje vært sett av titusenvis for å bidra til å øke kunnskapen og endre holdningen om vold mot barn. En animasjonsfilm basert på «Sinna Mann» er også laget og distribueres i år til hele landet.

Drap og alvorlig vold mot egne barn henger ofte sammen med psykiske problemer. Å styrke psykiatrien er dermed også en viktig strategi mot barnedrap og vold mot barn. I statsbudsjettet for 2008 fikk psykisk helse tilført nesten en milliard kroner mer enn i 2007. I 2009 og 2010 er dette videreført som en styrking av rammene til kommunene og de regionale helseforetakene.

For å kunne gi langsiktig hjelp til barn hvor en av foreldrene har psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet, har regjeringen igangsatt en flerårig satsing for å identifisere og følge dem opp. Det er bevilget i alt 20 millioner kroner til regjeringens forsterkede innsats overfor barn og unge i risikosituasjoner. I tillegg har Barne- og likestillingsdepartementet bevilget midler blant annet til å styrke kompetansen i barnevernet. Formålet er å gi tidligere hjelp til barna, styrke veiledning og kompetanse i tjenestene, gi langsiktig oppfølging av barna, øke forskningsaktiviteten, spre erfaringer og stimulere frivillige organisasjoner til tiltak. Det legges vekt på tiltak som kommer barna direkte til gode.

Arbeiderpartiet vil fortsette styrkingen av de psykiske helsetjenestene, med vekt på tettere samarbeid mellom allmenn- og spesialisthelsetjenesten og mer tilgjengelige helsetjenester til de mest sårbare gruppene. Bl.a. Satses det sterkt på forpliktende lokale samhandlingsmodeller, ACT-prosjekter (aktivt oppsøkende behandlingsteam) og flere psykologer i kommunene.

Helsetilsynet har flere ganger pekt på at mange kommuner har mennesker som trenger mye hjelp – både fra det psykiske helsevernet og fra kommunen. Tilsynet har sagt at kommunene ikke får god nok faglig og praktisk støtte fra spesialisthelsetjenesten, slik at mange mennesker risikerer å få et uforsvarlig tilbud. Dette berører selve kjernen i samhandlingsreformen som helsedepartementet nå jobber med. Vi må klare å sikre mennesker med psykiske problemer et godt og trygt liv utenfor institusjon, uten omfattende tvangsbruk. Det krever tettere oppfølging og bedre samarbeid mellom alle berørte tjenester, ikke minst mellom politi og psykisk helsevern.

Arbeiderpartiet har tro på at det vi trenger mer av er hjelp til mennesker FØR de blir alvorlig psykisk syke og god oppfølging ETTER at de har vært til behandling i sykehus. Dette er så komplekst og sammensatt at vi trenger en politisk ledelse som ikke tyr til lettvintheter – men som gjør jobben grundig selv om det er vanskelig, og selv om arbeidet sjeldent når frem til tabloidavisenes forsider. Derfor er jeg usigelig glad for at vi har en regjering og en justisminister som gjør nettopp det.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte artikler:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005323
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005126
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005136
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005058
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005373
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005460
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005556
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005560
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005569
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10005572

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.