Ti tiltak mot vinningskriminalitet

Knut Storberget har nå presentert en plan for å stoppe den økende vinningskriminaliteten som blir gjort av øst-europeiske bander og andre utenlandske borgere som kommer til Norge for å drive med kriminell aktivitet.

– Utenlandske borgere som begår kriminalitet i Norge skal pågripes, pådømmes og utvises så raskt som det er mulig. Vi styrker politiinnsatsen mot utenlandske bander, og skal sørge for at flere utlendinger som soner lange dommer i norske fengsler skal overføres til soning i hjemlandet, sier justisminister Knut Storberget.

Storberget vil stoppe østeuropeere og andre som står bak den sterke kriminalitetsøkningen i Norge de siste månedene. Følgende ti tiltak er igangsatt for å få til dette:

1) Styrke politiet – og videreutvikle Utrykningspolitiet (UP)

I 2009 er politiet styrket med over 1 milliard kroner og inntil 940 årsverk. Med løsning i politikonflikten, 460 nye sivile stillinger i politiet, DNA-reform samt rekordhøye opptak av studenter ved Politihøgskolen er kriminalitetsbekjempelsen styrket. Utrykningspolitiet som landsdekkende enhet med aktiv tilstedeværelse på veiene, videreutvikles som støtte for politidistriktene i konkrete saker og prosjekter.

2) Sentralisert etterforsking

Riksadvokaten vil holde seg løpende orientert om behovet for at etterforskingen sentraliseres til et bestemt politidistrikt. Forslag om sentralisert etterforsking kan fremmes av politimestrene og sjefen for Kripos, og en beslutning vil kunne treffes umiddelbart.

3) Samarbeid og samordning

Riksadvokaten, politidirektøren og sjefen for Kripos har en pådriverrolle for å etablere nødvendig samarbeid mellom politidistriktene. Møte med samtlige politidistrikt i august. Styrket bistand til distrikter som har organisert vinningskriminalitet og håndterer større saker.

4) Ny trusselvurdering

Kartlegging av problemet, spredning, kriminalitetstyper og nasjonalitet hos dem som begår kriminaliteten.

5) Ny dreiebok

Oppslagsverk for styrket forebygging, operativ arbeid, etterforsking, påtale og utlendingsforvaltning med hovedvekt på aktiv bruk av bortvisning og utvisning.

6) Samarbeid med næringer – innsats mot kortbedrageri

Intensivert innsats mot korttyveri og ”skimming”.

7) Klart regelverk for bortvisning

Ny menneskehandelsbestemmelse gjør det straffbart å utnytte eller forlede noen til å tigge. Politiet har et solid hjemmelsgrunnlag, og kan bortvise personer som begår straffbare handlinger, etter politiloven § 7, bortvise personer som opptrer truende, ved utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred eller ro eller ferdsel, eller opptrer skremmende eller plagsomt.

8 ) Overføring til soning i hjemlandet

Gjennomgå hver enkelt innsatt med utenlandsk statsborgerskap. Hittil i år er 13 utenlandske innsatte overført mot 12 i fjor. For en mer effektiv soningsoverføringtiltredelsesavtale til EUs rammebeslutning tatt opp med en rekke land inkludert senest det svenske EU-formannskapet.

9) Norsk tilslutning til Prüm-avtalen – aktivt samarbeid i Europol og Eurojust

Norsk tilslutning til PRÜM-samarbeidet – utveksling av fingeravtrykk og DNA-spor. Aktivt samarbeid i Europol og Eurojust. Bilaterale politisamarbeidsavtaler med Romania og Bulgaria.

10) Sterkere internasjonalt politisamarbeid

Utveksling av polititjenestemenn for å overføre erfaringer og kompetanse. Nøkkelpersoner fra norsk politi på studiebesøk til sentrale distrikter i Romania. Forespørsel om hospitering i Norge for politipersonell fra Romania for å bistå norsk politi. Aktiv bruk av de nordiske politisambandsmennene. Politidirektøren til Romania i september.

Relaterte nyheter:
http://www.dagbladet.no/2009/08/16/nyheter/knivstikking/innenriks/vold/oslo/7683434/
http://www.dagbladet.no/2009/08/16/nyheter/innenriks/etterforskning/mistenkelig_dodsfall/7678643/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/hundrevis-av-uskyldige-siktes-og-fengsles-i-norge-2860576.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/storberget-antyder-at-frp-kan-bli-medskyldig-i-drap-2860556.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/frp-og-siv-jensen-vil-avskaffe-utrykningspolitiet-2859659.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=557223
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=557183
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=566583
http://www.kjendis.no/2009/08/17/kjendis/harald_haave/dom/7691198/
http://www.dagbladet.no/2009/08/17/nyheter/innenriks/russland/nordomradene/7691614/
http://www.dagbladet.no/2009/08/17/nyheter/innenriks/vold/7690497/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576924

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.