Ap er har den beste politikken for trafikksikkerhet

Det er Arbeiderpartiet som har den beste politikken for trafikksikkerhet i Norge.

Antallet biler på norske veier har blitt tredoblet fra 1970 til 2009. Samtidig har antallet trafikkdrepte gått NED! Nå ligger antallet trafikkdrepte på 200 – 250 pr.år, mot 550 i 1970. Det er flere årsaker til at færre blir drept nå: Sikrere biler, flere gang- og sykkelveier, strengere krav til førerkortopplæring, bygging av veier med fysisk midtskille, satsing på trafikkopplæring for barn og ungdom, mer trafikkovervåkning og strengere promillegrense.

Arbeiderpartiet har en NULLVISJON for trafikkdrepte i Norge.

Det betyr ikke at vi tror vi noensinne vil komme til et nivå der ingen dør i trafikken. Men det betyr at vi vil jobbe politisk med de virkemidlene vi har for å komme nærmest mulig visjonen vår.

Og det er viktig at et stort og seriøst parti nå setter inn kreftene her – for nedgangen i antallet trafikkdrepte har stanset opp.I 2008 var det igjen OVER 250 personer som mistet livet i trafikkulykker i Norge. Særlig ungdom i aldersgruppen 16-24 år er sterkt overrepresentert i denne dystre statistikken. Dette er dramatiske tall som vi må gjøre noe med. Antall trafikkulykker må ned. Antall drepte på veiene må ned.

I budsjettet for 2009 og i neste Nasjonal transportplan (2010-2019) virkeliggjør Arbeiderpartiet ha en storsatsing på trafikksikkerhetstiltak. Noen av de viktige virkemidlene er:

• Midtrekkverk på to- og trefelts veier
• Strakstiltak etter trafikkinspeksjoner
• Utbedringer av trafikkfarlige kryss
• Rumlefelt
• Rydding av sideterreng
• Bedre opplysning av utsatte veistrekninger
• fFere gang- og sykkelveier
• Rassikring på utsatte strekninger

Satsingen er enorm, og vil bringe Norge flere skritt nærmere Arbeiderpartiets nullvisjon.

I 2009 er det planlagt utført ulykkesreduserende tiltak på om lag 740 km ulykkesbelastet riksveg, og mye av arbeidet med å realisere dette er i full gang. Videre vil det bli bygd midtrekkverk på 15 km to- og trefeltsveg, totalt to strekninger. Tiltakspakken mot virkningene av finanskrisa inneholder også mange hunde millioner i store og små  trafikksikkerthetstiltak over hele landet.

Over 40 % av dødsulykkene pånorske veier er møteulykker/frontkollisjoner. En del av ulykkene skyldes at noen bilister foretar uvettige forbikjøringer. For å få redusert disse ulykkene må det settes inn kontrolltiltak og noe kan sikkert oppnås ved målretta holdningsarbeid.

Statens vegvesen og UP har påpekt at ungdommer i stor fart bidrar til at dødstallene i trafikken øker. Statistikken viser at høy fart er medvirkende årsak til halvparten av dødsulykkene på norske veier, og at unge mellom 16 og 24 år har 40 % større risiko for å dø i trafikken enn de har senere i livet. Holdningsskapende arbeid blant ungdom er viktig, men kontrollene på veiene må bli bedre. Politiet må bli mer synlig i trafikken, og politiets kontrolltiltak bør settes inn på de strekningene som er mest ulykkesbelastede. Da har vi mulighet til å få ulykkestallene ned!

Ulykker med tunge kjøretøy involvert får ofte fatale konsekvenser. Mer gods over på tog og sjøtransport, og dermed mindre godstransport på vei, er også viktige bidrag til å redusere antall trafikkulykker.

Den tidligere flyhavarikommisjonen har nå fått ansvar for alle typer ulykker innenfor transport.

I partiprogrammet for 2009-2013 går Arbeiderpartiet inn for ytterligere trafikksikkerhetssatsing. Der heter det bl.a.:

• Arbeiderpartiet vil arbeide etter en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor vil vi øke innsatsen vesentlig for bedre trafikksikkerhet. Vi vil ha økt kontrollvirksomhet, mer rassikring, mer holdningsskapende arbeid og målrettede investeringer for redusert ulykkesfrekvens.
• Prioritere vedlikehold og trafikksikkerhet vesentlig høyere innenfor bevilgningene til vei og bane

Arfbeiderpartiet har pekt på en rekke konkrete strekninger som skal få midtdelere. Midtdelere er et svært effektivt tiltak foråredusere de aller mest alvorlige ulykkene. Og Ap satser rekordmye på vedlikehold av norske veier, særlig vinterstud. De siste årene har Ap og regjeringen også økt antallet fotobokser. Fotoboksene har en dokumentert effekt på farten og på antall trafikkulykker.

Den nye typen fotobokser som blir satt opp i disse dager kan få ulykkestallene enda lenger ned. De måler gjennomsnittlig hastighet over strekninger på flere kilometer, og ikke bare idét fotoboksen blir passert. Ifølge Statens vegvesen kan slike fotobokser redusere antall drepte og hardt skadde med 30-40 % på de aktuelle strekningene der de blir tatt i bruk.

30 til 40 prosent!

Noen trafikksikkerhetstiltak kan iverksettes raskt, andre krever lengre tidsbruk. Fotobokser virker fra dag én. Vi bør derfor sette opp langt flere fotobokser på ulykkesutsatte strekninger; i tunneler, på strekninger med mye trafikk og der politiet vet at det er høy fart.

Arbeiderpartiet er trafikksikkerhetens parti. Med et godt valgresultat i september kan vi fortsette det viktige arbeidet for vår visjon:

Ingen trafikkdrepte på norske veier.

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.