Her er tallene: Europas beste krisepakke er et faktum!

Regjeringens tiltakspakke er den mest solide i hele EuropaDet skal godt gjøres å finne en regjering som gjør mer for å motvirke finanskrisen enn det den norske regjeringen gjør. Dagens krisepakke har tre bærende elementer: Samferdsel, kommunene og miljø. Alt i alt er dette den mest solide pakka som er lagt fram av en regjering i hele Europa for å møte krisen. Likevel vil høyrepartiene jamre og klage, og forsøke å slå politisk mynt på å kritisere en pakke som er bunnsolid. På en dag som dette skal vi ikke la slik kritikk få overskygge – det viktige er tross alt å få Norge gjennom krisen, ikke å kjekle og drive politisk spill.

Tiltakene som foreslås er de sterkeste siden 1970-tallet. Det er solid sosialdemokratisk politikk for fellesskap og velferd – og mot arbeidsløshet. Tiltakene er målrettede, raske og løser viktige samfunnsoppgaver samtidig med at de gjør Norge bedre rustet til å møte framtidas utfordringer!

Sosialdemokraten.no kan som en av de første blogger i Norge gi deg hovedtallene for hvordan tiltakspakka slår ut for kommunene. Og dette er svært god lesning – med mindre man først og fremst er ute etter å kritisere og klage, og ikke primært ønsker å løse krisen! Her er det åpenbart at det blir ny aktivitet i både offentlig sektor og i privat næringsliv. Nåværende arbeidsplasser bevares – og nye blir skapt. Og husk: Tiltakene kommer i tillegg til et statsbudsjett som allerede var historisk godt!

I rene kroner får kommune-Norge 6 milliarder kroner ekstra. Dette er ikke snakk om lån, men om nye friske penger:

  • 4 milliarder er vedlikeholdsmidler som MÅ bruker opp i 2009, og som skal gå til vedlikehold. Tiltakene skal ikke ligge inne i kommunenes vedtatte budsjetter. Dette er midler som tildeles på bakgrunn av folketallet i kommunen, dvs. at det er en rettferdig fordeling utfra hvor mange mennesker som bor i hver enkelt kommune. Forenklet søknad gir rask behandling og minimalt byråkrati.
  • 800 milloner kommer som momskompensasjon, og utløses av de 4 milliardene i vedlikeholdsmidler. Momskompensasjon kommer som regel etter at vedlikehold/rehabiltering er utført, og disponeres friere av kommunene enn de 4 milliardene som kommer i vedlikeholdsmidler.
  • 1,2 milliarder i helt frie midler til kommunene, i tillegg til de pengene som lå inne i statsbudsjettet. Dette betyr en reell påplusning som kommunene i utgangspnktet kan bruke nøyaktig som kommunene selv vil. Hensikten med å gjøre det på denne måten, er at det rundt i Norges 431 kommuner er mye mer kunnskap om de lokale forholdene enn hva man har i sentralapparatet i Oslo.

Totalt altså 6 milliarder i nye friske penger til kommunene.

Men det er mer…

I TILLEGG til de nye friske pengene kommer kommer det 1,2 milliarder kroner ekstra til kompensasjon for tap i beregnet skatteinngang i komunene. De tallene som lå til grunn for skatteinngangen da statsbudsjettet ble  vedtatt er nå justert ned som en følge av finanskrisen. Regjeringen sørger for at kommunene får EKSTRA penger for å veie opp for dette, slik at ikke en redusert skatteinngang spiser opp verdien av de nye friske pengene til kommunene.

Og det er mer…

I statsbudsjettet lå det inne midler tilbygging av 1500 utleieboliger. Nå øker regjeringen dette med 1500 til! For kommuner som ikke så seg økonomisk i stand til å sette i gang med bygging av boliger for gruppr med særskilte bobehov, er dette gode nyheter – og ekstra gode blir nyhetene av følgende: Det vil være muligheter for 40 % tilskudd i byggingen når det er grupper med særskilte behov det blir bygget for.

Og det er mer…

Rentekompensasjonsordningen som regjeringen la frem i høst – der kommuner og fylkeskommuner kunne nybygge eller rehabilitere skoler og svømmehaller – blir styrket. 1 milliard kroner ekstra settes av til ordningen i 2009, i tillegg til de 2 milliardene som lå inne fra før. Dette er et spleiselag der kommunene betaler avdragene på oppussingslån, mens staten tar renteregningen.

Og det er enda mer…

Ordningen med midler til oppussing, vedlikehold og utbedringer av kirkebygg utvides med 50 %, dvs. fra 800 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Og det settes av midler til 2500 nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger. I statsbudsjettet lå det inne midler til 1000 plasser.

Og mer…

Lærlingetilskuddet økes med 4.800 kroner pr. plass. Dermed stimuleres flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Totalkostnad: 185 millioner kroner.

Om det er enda mer…?

Jada! Det settes av 60 millioner til digital fornyelse i de kommuner som har ekstra behov. 1,2 milliarder bevilges til ulike energitiltak i kommuner og fylkeskommuner. 250 millioner ekstra settes av til å få ferdigstilt idrettsanlegg i 2009 – og da er det snakk om anlegg der tippemiddelfinansiering ikke er ventet å være tilstrekkelig, eller ikke komme tidsnok, til å rekke fullføring i 2009. Nye 70 millioner kroner settes av til kulturbygg.

Nå er det ikke mer. Eller…?

Joda, her er det tiltak i bøtter og spann! Det jeg til nå har vært gjennom er i all hovedsak rettet inn mot kommunesektoren. Videre er det nær 4 milliarder ekstra til samferdsel (vei og jernbane), det er økte rammer for Husbanken (og også en nyordning der startlån kan brukes både som de tradisjonelt har vært brukt,men i tillegg brukes til refinansiering). Næringslivet får målrettede skatteletelser på 3,125 milliarder kroner.

La oss se på hvordan dette slår ut for enkeltkommuner. Jeg tar min egen kommune, Elverum, som eksempel. Kort oppsummert ser regnestykket mitt slik ut (jeg nevner for sammenligningens skyld at Elverum har like under 20.000 innbyggere):

  • Vedlikeholdsmidler: 13,2 millioner
  • Momskompensasjon: 2,6 millioner
  • Frie midler: 3,9 millioner
  • Kompensasjon for skatteinngang: 4,1 millioner
  • Kirkebyggordningen: 1,6 millioner
  • Rentekompensasjonsordningen: 11,2 millioner
  • Totalsum: 36,6 millioner

Men i tillegg får Elverum kommune muligheten til å realisere noen av de særskilt tilrettelagte boligprosjektene som det har vært ønske om i flere år. Videre vil idrettsanlegg som nytt stupetårn i Sagtjernet, skateanlegg, skøytebane i Rådhusparken o.l. kunne se dagens lys med de ekstraordinære midlene som er satt av. Også investering i nye sykehjemsplasser – og kanskje særlig skjermet enhet – kan utløse midler i tillegg til de nevnte 36,6 millionene.

Norge er et av de landene i verden som så langt har greid seg best gjennom krisen. Dette skyldes stødig styre, og fornuftig politikk fra den sittende regjeringen. Med dagens krisepakke legges grunnlaget for at Norge fortsatt skal være et av de land i hele verden som vil møte krisen på den minst smertefulle måten.

Om under 8 måneder er det valg. Å kaste Norge ut i et hasardiøst eksperiment der Frps eventyrpolitikk og lettvintheter enten skal slippes løs i regjeringskontorene eller være en forutsetning for en ny regjerings tiltredelse – det vil ikke være smart.  Er det noe tidspunkt vi trenger et sosialdemokratisk styre som legger vekt på felleskap og stabilt styre, så er det akkurat nå.

Det er krise. Slutt å tull. Ta ansvar. Stem Ap i september!

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.