Nei til reduserte HV-styrker

Forsvarssjefen anbefaler en kraftig reduksjon av HV-styrkene. Samtidig foreslås det en omfattende strukturendring av HV-distriktene. Ingen av forslagene bør passere den politiske behandlingen i regjering og storting.

For å ta den foreslåtte styrkereduksjonen først: Heimevernets mannskaper har viktige oppgaver både i fred, i krise og i krig. Men oppgavene er annerledes i dag enn de var i går, og de vil bli annerledes i morgen enn det de er i dag. Verden endrer seg, Norge endrer seg – og da må beredskapen vår også endre seg. Det er særlig knyttet opp mot kriseberedskap og samfunnssikkerhet at Heimevernet har viktige oppgaver – nå og i framtida. Og HV-styrkenes egenart gjør dem helt unike; den lokalkunnskapen de besitter, styrkenes høye beredskap og muligheten til å bistå med sivil krisehåndtering i tillegg til militære oppgaver er egenskaper som ingen andre samfunnsfunksjoner i Norge er i besittelse av.

Ingenting tyder på at behovet for HV-mannskapene blir mindre i framtida, selv om oppgavene har endret seg. Det er snarere tvert om! Klimaendringer gir et mer ustabilt vært her hjemme, med flommer og naturkatastrofer som resultat. Da trengs det beredskap og kompetanse i tråd med det HV-mannskapene besitter. Og som vi fikk et grusomt eksempel på 22. juli i fjor utgjør terroranslag fra både norske og internasjonale terrorister en trussel mot Norge som HV-styrkene er en viktig beredskap og innsatsfaktor mot.

I dag er det omlag 45.000 HV-mannskaper. En vesentlig reduksjon her vil svekke beredskapen både ved naturkatastrofer og ved terroranslag. Dette bør rikspolitikerne absolutt si nei til.

Så til HV-05. Noe av det aller viktigste ved HV-styrkene er at det finnes en lokal ledelse som kan samhandle med andre samfunnsfunksjoner i en krise. Når det er flom, ras, togulykker eller andre større kriser kan ikke ordføreren eller rådmannen i en kommune måtte forholde seg til en sentralisert stab i Oslo. Man er helt avhengig av folk med god lokalkunnskap for å gjøre en hurtig innsats, og for å ha en god beredskap mot kriser før de oppstår. Å legge ned HV-05 og flytte stabsfunksjonene til Oslo vil være en svekkelse av beredskapen i hele Innlandet. Også dette bør rikspolitikerne absolutt si nei til.

I Leiret Arbeiderlag har vi jobbet mye med forsvarspolitikk i det siste, og dette var bl.a. hovedtema på årsmøtet vårt. Vi mener ikke at Forsvaret bør ha aktivitet i Elverum fordi det er bra for Elverum. Derimot mener vi at Forsvaret bør ha aktivitet i Elverum fordi det er bra for Forsvaret. Vi er derfor forundret over at det nå ser ut til å gå i retning av at den foreslåtte flyttingen av HV-skolen fra Dombås til Elverum blir stanset. I Elverum og Østerdal Garnison vil HV-skolen ha fri adgang til noen av de beste øvings- og skytefeltene i hele Nord-Europa, der milliardbeløp er investert i militær infrastruktur. Samtidig vil samhandlingen med Heimevernsstaben, HV-05 og Hærens våpenskoler og øvingsavdelinger bli kraftig styrket. Dette er bra for Forsvaret.

Men det er kanskje ikke bra for Dombås…? Og utfra mediedekningen ser det ut til at rikspolitikerne er i ferd med å lytte mer til snevre geografiske og distriktspolitiske argumenter fra Oppland enn på faglige argumenter fra Forsvarssjefen. Rikspolitikerne våre bær slå fast at vår beredskap i fred, kriser og krig dreier seg om noe langt mer enn lokale sysselsettingstiltak på Dombås – og si ja til forslaget om flytting av HV-skolen til Terningmoen.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.