Er det noe skolen IKKE trenger, så er det mer Høyre-politikk

Høyre håper skole blir et hett tema i valgkampen. Da tror partiet at det skal klatre oppover fra de 12-13 prosentene de for tiden har i oppslutning på meningsmålingene. Jeg håper også skolepolitikk blir et viktig tema i valgkampen – men i motstening til Høyre mener jeg det vil være Arbeiderpartiet som tjener på at Høyre får vist fram skolepolitikken sin til velgerne.

For er det noe skolen IKKE trenger,  så er det mer Høyre-politikk!

For det første – og mest grunnleggende – er det stor forskjell mellom Ap og Høyre i hvordan fellesgoder skal prioriteres. Ap sier nei til urettferdige skattekutt, og ja til å styrke velferden og fellesskapet istedet. Politikken den rødgrønne regjeringen har ført siden 2005 har rettet opp mye av den nedbyggingen som skjedde under forrige regjering. Der hadde Høyre utdanningsministeren, og var med på en massiv nedbygging av kommunenes evne til å prioritere fellesgoder og velferd – for eksempel skole. Høyre vil i gang med enorme skattekutt til de rikeste igjen (se bare på hvordan de har talt varmt for Stein Erik Hagen de siste dagene), og har dermed valgt skattekutt framfor økt satsing på velferd og fellesgoder som skole.

For det andre er det ikke noe massivt krav i det norske folk om en omfattende ny privatisering av skoleverket, slik Høyre satte i gang da de hadde utdanningsministeren forrige gang. Tvert om, faktisk – folk er opptatt av å styrke den offentlige skolen, ikke av å la komersielle aktører fåkomme in og tjene penger på norsk utdanning. Den største aktøren Høyre la til rette for da de satt i regjering – John Bauer – er forøvrig ilagt enorme millionbøter fordi de i sin higen etter å tjene penger på skoledrift valgte å bryte lovverket. De har også måttet betale tilbake statsstøtt de uberettiget hadde mottatt, og elevene som gikk på disse skolene stod plutselig uten skoleplass – fordi de private skoleeierne ble for grådige. Det er ikke noe folkekrav å få pengegrådighet inn som en styringsfaktor i norsk utdanning, så nok en gang er Høyre i utakt med befolkningen.

Og jeg nevner det: Bare de tre siste ukene Kristin Clemet satt som utdannngsminister – altså etter at det var klart at valget var tapt, og folket hadde bedt om en annen retning på politikken – godkjente hun hele 5000 nye private skoleplasser! Uten den rødgrønne regjeringens kursendring kunne vi i løpet av 2006 ha opplevd en vekst på over 22 .000 elevplasser innenfor friskolene, eller nesten en fordobling i forhold til dagens nivå. Innenfor videregående utdanning ville veksten vært på 150 %. Men heldigvis stanset den rødgrønne regjeringen denne massive privatiseringen som både elevorganisasjoner, lærerorganisasjoner og brede lag av folket var motstandere av.

For det tredje lever Høyre på 1950-tallet hva angår innholdet i skolen. De har en vektlegging av pugging, faktakunnskap og disiplin som er å gå i stikk motsatt retning av det samarbeidende, kreative og dynamiske samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang. Det siste året har vi hørt flere sprell fra Høyre som norske foreldre ikke vil ha: Karakterer fra elevene er 10 år gamle, opptakskrav for å komme inn på ungdomstrinnet, hardere vektlegging av prøver og faktakunnskap helt fra første skoledag, premiering av de skolesterke, fjerne den lovfestede retten til videregående opplæring, samle de skolesvake i egne klasser fra første klasse av, stigmatisering, nivåforskjeller, sortering og vraking.

Dette vil ikke folk ha. Og dette vil heller ikke Arbeiderpartiet ha. Derfor vil det tjene Arbeiderpartiet at Høyres skolepolitikk blir synliggjort i tida fram mot valget.

Som far til ei jente som starter på skolen om tre uker, lurer jeg på: Hva skal jeg si til henne hvis hun etter flere år på skolen fortsatt ikke har fått noen av Høyres diplomer og gullknapper? Hvilken trøst mener Høyre jeg skal tilby? Denne typen tiltak skaper sikkert vinnere som en blærete og overlegen måte kan blafre med sin overlegenhet – men i kjølvannet av å skape selvsikre besserwissere følger også usikkerhet og dårligere selvbilde for de som ikke får Høyres diplomer og gullknapper. Hvorfor MÅ Høyre på død og liv innføre dette til landets 6-åringer?

Arbeiderpartiets kunnskapsbegrep er bredere enn høyresidens. Skolen skal formidle kunnskaper, holdninger og ferdigheter, og alle tre er viktige. Elevene skal forberedes både på arbeidslivet og samfunnslivet i skolen.

Arbeiderpartiet vil øke kvaliteten på utdanningen, men vet at om vi skal få det til så må vi satse på økt lærertetthet med færre elever i klassene og mer tid til hver enkelt. Det koster. Med Erna Solbergs kommuneøkonomi måtte skolene kutte. Nå har flere kommuner hatt muligheten til å bedre skoletilbudet, og det har blitt 5.800 flere årsverk i undervisningssektoren.

Arbeiderpartiet vil utvide timetallet i norsk, matematikk og engelsk. Vi vil ha flere lærere som er mer spesialiserte inn mot fag og hovedtrinn, og mer systematisk etter- og videreutdanning av lærere. Et godt læringsmiljø for elevene krever bedre skoleledelse og kompetanse hos lærerne om hvordan elevgruppen kan ledes. Vi etablerer nå en nasjonal skolelederutdanning. Skoleledelse, lærere, elever og foreldre må sammen bidra til å skape mer arbeidsro i klasserommene. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at lærerne er tilgjengelige for kontakt med foreldrene til fastsatte tider. Vi vil stille krav om foreldremedvirkning i alle kommuner.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre heldagsskolen fra 1.-4. klasse på barnetrinnet. Sammen med utvidet timetall skal et godt SFO-tilbud med fysisk aktivitet, lek og leksehjelp være en integrert del av skoledagen.

Arbeiderpartiet vil ha tidlig innsats i skolen. Norge har trodd at vi var flinkere til å utjevne sosiale forskjeller i skolen, enn det vi faktisk er. Skolen må sørge for at alle elever lærer seg det grunnleggende, og prioritere lese- og skriveferdighetene de første årene. De som har problemer med økt teori på ungdomskole og i videregående opplæring skal få mer variert undervisning, og det må utvikles læringsarenaer hvor elever med praktiske talenter får oppleve mestring. Kartleggingsprøver skal hjelpe oss å finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging, og de som trenger det skal følges opp med en gang.

Arbeiderpartiet vil ha flere og bedre lærere. Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring. Arbeiderpartiet mener derfor at det er avgjørende at skolen sikres flere og bedre lærere. Lærerutdanningen må styrkes og det må legges til rette for at lærere kan få faglig påfyll gjennom hele yrkeslivet. Arbeiderpartiet vil sørge for et systematisk opplegg for etter- og videreutdanning av lærere.

Arbeiderpartiet vil ha tettere oppfølging for å hindre frafall. Frafall har mange årsaker, og må derfor møtes med mange forskjellige tiltak. At alle lærer å lese, skrive og regne i grunnskolen er det viktigste tiltaket mot frafall. De videregående skolene må vite hvem som trenger oppfølging når de begynner på skolen slik at de får tett oppfølging. Rådgivningstjenesten i ungdomsskolen skal bli bedre, og alle fylker skal ha karrieresentre slik at elevene får gode råd om yrkes- og utdanningsvalg. Vi vil arbeide for flere lærlingeplasser. Vi vil ha større fleksibilitet slik at flere unge kan ta fagbrev over flere år, eller deler av fagbrev, såkalt praksisbrev.

Den skolen Arbeiderpartiet vil ha er en annen skole enn den skolen Høyre vil ha. Og som jeg sa innledningsvis: Jeg håper skolepolitikk blir en vikig del av valgkampen.

Norsk skole trenger fellesskap og gode helhetlige løsninger, ikke mer utdatert Høyre-politikk.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.