Lofoten/Vesterålen: Utbygging er bra for miljø, sysselsetting og velferd

Å hente olje og gass – særlig gass – fra havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen, fremstår som en stadig bedre idé. Og jo mer kunnskap som kommer på bordet, jo vanskeligere er det å se gode argumenter ssom taler mot en utvinning.

For norsk velferd er olje- og gassrikdommene av uvurderlig verdi. Dagens Norge er i stor grad et resultat av at vi har utnyttet de naturressursene som finnes, og fordelt rikdommen jevnt og rettferdig. Fortsetter vi å nyttiggjøre oss av disse naturressursene, fortsetter vi samtidig kursen for et godt utviklet velferdssamfunn for alle.

For klimaet er det helt åpenbart gode utsikter hvis vi utvinner de enorme gassressursene som ligger på norsk sokkel. Både Storbritannia og kontinentet etterspør norsk gass – fordi dette kan redusere avhengigheten av den langt mer forurensende og klimafiendtlige kullkraften som i dag er en av Europas viktigste energikilder. Når norsk gass erstatter brunkull, da gir det store klimagevinster.

For norsk sysselsetting er også disse ressursene av stor verdi. Allerede bidrar oljenæringen direkte og indirekte til rundt 250.000 norske arbeidsplasser spredt over hele landet. Det er en av Norges desiidert viktigste industrier hva angår sysselsetting.

For bosetting og næringsutvikling i Nord-Norge vil utvinning av olje og gass utenfor Lofoten/Vesterålen ha stor betydning. Se hvilke diekte virkninger og hvilke ringvirkninger oljen har gitt i andre deler av landet, f.eks. i Stavanger-regionen. Hvorfor skal ikke også Nord-Norge få være en del av det norske oljeeventyret? Hvorfor skal ikke de kompetansearbeidsplassene denne industrien fører med seg kunne bidra til å ta hele landet i bruk? Hvorfor skal ikke større og mindre firmaer innen leverandørindustrien kunne bruke en slik utvinning til å sørge for et næringsmangfld i en landsdel der mangfoldet i dag er en god del mindre enn i resten av landet?

For norsk kunnskapsutvikling innen offshorebasert olje- og gassteknologi er utvinning av ressursene utenfor Lofoten/Vesteråen et helt riktig tekk. Det er hevet over enhver tvil at verdens energibehov i lange tider fremdeles vil være avhengig av fossile energikilder. Det samme gjelder produkter som asfalt, plast m.m. I framtida vil det å være i front på KUNNSKAPEN og TEKNOLOGIEN være avgjørende konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen vil gi oss muligheten til å være helt i front.

For det lokale visuelle miljøet i Lofoten og Vesterålen vil utbygging ikke ha spesielle effekter. For det første fordi man ser for seg at utvinningen i stor grad kan skje havbunnbasert – altså at plattformene ikke plaseres på havoverflaten i særlig utstrekning. Samtidig er skremmebildet om oljeplattformer i fjæresteinene helt forfeilet. Utvinnngen vil skje mange mil til havs, og vil ikke være synlig for de som befinner seg på land.

For det lokale maritime miljøet vil det være uhyre små konsekvenser. I mars i år offentliggjorde Havforskningsinstituttt sin rapport som viste at seismikk har liten effekt på fisken – stikk i strid med skremslene fra utvinningsmotstanderne. Og nylig har det blitt kjent at selv med totalt usannsynlig store oljeutslipp vil det være noen nød for fisken: En ferske Veritas-rapport viser at en oljeutblåsing på 4500 tonn olje hver dag, som varer i 50 døgn (25 ganger verre enn Norges største utslipp, Bravo-utblåsingen i 1977) ikke vil få alvorlige følger for fisk i feltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Faren for utslipp i forbindelse med utvinning av olje og gass er generelt svært lav. På grunn av høye krav til sikkerhet og miljø hos utvnnerne – der Norge er verdensledende når det gjelder restriktive krav – er det praktisk talt ikke utslipp knyttet til utvinning lenger, i allefall ikke av et omfang som i noen grad truer lokalt miljø og halvlevende organismer og dyr. I noe større grad er det fare for utslipp forbundet med TRANSPORTEN av olje, men denne transporten vil pågå uavhengig av utvinning i Lofoten og Vesterålen.

For det rødgrønne regjeringssamarbeidet er det mulig at utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen ikke er en sak man kan enes om. Men hvis SV – og eventuelt Sp – nekter å ta politiske eslutninger basert på kunnskap og fakta, så er dét mer bekymringsfullt enn at regjeringen sprekker. Rent demokratisk er det problemfullt dersom småpartiers irrasjnelle motstand mot å gi et løft for sysselsetting, velferd, kompetanseutvikling og klima skal ødelegge for de gode løsningene.

Alt tyder på at en utvinning i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil være svært positiv. Derfor er det helt riktig å nå få en konsekvensutredning, slik at en endelig beslutning kan tas på bakgrunn av fakta – ikke på bakgrunn av myter og irrasjonelle argumenter. 

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap